Praca w niedziele i święta

Co do zasady każdy pracownik ma prawo do odpoczynku. Poza odpoczynkiem dobowym ustawodawca ustanowił prawo do dni wolnych od pracy w niedzielę i święta państwowe.

Mając na uwadze art. 1519 § 2 kodeksu pracy, praca w niedziele i święta to praca świadczona między godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy wskazana została inna godzina.

Praca w niedzielę i święta dozwolona jest tylko w pewnych przypadkach, o których mówi kodeks pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Art. 15110.
Praca w niedziele i święta jest dozwolona:
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) (uchylona),
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,
h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Praca w niedziele a dzień wolny

Pracownikom świadczącym pracę w niedzielę i święta należne są rekompensaty (w wyłączeniem osób świadczących pracę w systemie pracy weekendowej) tj.:
  • pracownikowi, który świadczył pracę w niedzielę przysługuje prawo do innego dnia wolnego, który udzielony powinien być w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a gdy jest to nie możliwe udzielenie dnia wolnego powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego;
  • pracownikowi, który świadczył pracę w święto, pracodawca powinien udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego;
  • w sytuacji nie udzielenia dnia wolnego za powyższe pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% (poza normalnym wynagrodzeniem).
Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma miejsca żadna z wyżej opisanych sytuacji, nie ma możliwości wprowadzenia nakazu pracy w niedziele i święta tylko ze względu na rekomendację pracodawcy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Należy pamiętać, że udzielenie dnia wolnego następuje na całe 8 godzin niezależnie od ilości godzin przepracowanych w niedzielę lub święto, dla przykładu, oznacza to, że za 2 godziny pracy w niedzielę, pracownikowi przysługuje cały dzień wolny. W przypadku wykonywania pracy przez czas 10 godzin w niedzielę, udzielenie wolnego, rekompensuje tylko 8 godzin, co oznacza, że za 2 pozostałe należy pracownikowi wypłacić nadgodziny ze 100% dodatkiem.

Zgodnie z wyrokiem SN z 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05) za nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedziele lub święto, pracownikowi przysługuje jedynie jeden dodatek w wysokości 100%.

W przypadku święta, które przypada w niedzielę stosuje się przepisy odnoszące się do pracy w niedzielę.

Zgodnie z art. 15112 kodeksu pracy, pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Przepis ten nie dotyczy pracownika zatrudnionego w systemie pracy weekendowej.