Praca tymczasowa

1. Praca tymczasowa
2. Agencja pracy tymczasowej
3. Pracodawca użytkownik
4. Zatrudnienie pracownika tymczasowego
5. Agencja pracy tymczasowej, a pracodawca użytkownik
6. Agencja pracy tymczasowej, a pracownik tymczasowy
7. Pracodawca użytkownik, a pracownik tymczasowy

Pojęcie pracy tymczasowej

1. Pojęcie pracy tymczasowej definiuje ustawa, która mówi, że praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym;
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe;
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.
Podstawa prawna:
Ustawa z 9 lipca 2003 r.o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z późniejszymi zmianami)

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W związku z powyższym pracownicy tymczasowi zatrudniani są przede wszystkim w momencie konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności, w sytuacji spiętrzenia prac w związku z nową produkcją czy bardziej wymagającym okresem w roku, a także w momencie kiedy wykonanie obowiązków przez pracownika macierzystego jest niemożliwe, ze względu np. braku odpowiednich kompetencji czy umiejętności.

Agencja pracy tymczasowej

2.Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego i zawiera z nim umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonego zadania.

Pracodawca użytkownik

3. Pracodawcą użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Może to być zarówno podmiot, który jest pracodawcą, jak również niezatrudniający żadnego personelu.

Pracownik tymczasowy

4. Zatrudnienie pracownika tymczasowego następuje na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej.

Art. 13.
1. Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:
- warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
- wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.
2. W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
- za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
- za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
3. Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.
4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowe-mu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Po ostatnich nowelizacjach ustawy o pracy tymczasowej świadczenie pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika trwać może nie dłużej niż przez 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Ale jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą czynności, które należą do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Agencja pracy tymczasowej, a pracodawca użytkownik

5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą użytkownikiem strony muszą uzgodnić na piśmie:
 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
A także:
 • wynagrodzenie za pracę, do której skierowany jest pracownik tymczasowy, określone w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika;
 • warunki wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kwestią pozostałych ustaleń jest:
 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a ustawy o pracy tymczasowej;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
Mimo licznych ograniczeń ta forma zatrudniania zdejmuje z pracodawcy użytkownika, a przenosi na agencję pracy tymczasowej koszty rekrutacji tj. jak: koszt ogłoszeń rekrutacyjnych, koszty poniesione w trakcie selekcji pracowników (pracownik, testy), a także redukuje czynności związane z procesem zatrudniania pracownika.

Agencja pracy tymczasowej, a pracownik tymczasowy

6. To agencja jest pracodawcą, który zatrudnia pracownika i wypłaca mu wynagrodzenie, ale zgodnie z przepisami obowiązującymi u pracodawcy użytkownika. Dodatkowo agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest skierować pracownika na badania lekarskie i pokryć koszt badań (kwestia późniejszego refakturowania kosztów wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem), prowadzić dokumentację pracowniczą (z pominięciem ewidencji czasu pracy), zawiadomić urząd pracy (jeżeli to konieczne), zgłosić pracownika do ZUS, naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także wystawić świadectwo pracy po zakończeniu stosunku pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracy tymczasowej z dnia 24 stycznia 2010 r. agencja pracy tymczasowej zwolniona została z biurokratycznego wystawiania świadectw pracy. Nowelizacja wprowadza:

Art. 18a.
1. Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.
2. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
3. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w terminach określonych w ust. 2 nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Art. 18b.
1. Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
2. Świadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę.
3. Świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy

Obowiązki pracodawcy użytkownika

7. Pracodawca użytkownik zobowiązany jest zapoznać pracownika tymczasowego z obowiązującym regulaminem pracy czy innymi regulacjami (przede wszystkim dotyczącymi tajemnicy służbowej), a także prowadzić jego ewidencję czasu pracy. Dodatkowo pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Pracownik tymczasowy w czasie kiedy wykonuje pracę dla pracodawcy użytkownika musi być traktowany nie gorzej niż inni pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, chodzi tu o warunki pracy i inne warunki zatrudnienia. W przeciwnym wypadku może narazić się na roszczenie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

Ważne jest również to, że pracodawca użytkownik może zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem czasu zawarcia umowy.