Praca w nocy

Zgodnie z kodeksem pracy pora nocna to osiem godzin pomiędzy 21.00 a 7.00 rano dnia następnego. Szczegółowe określenie tej pory powinno zostać zapisane w wewnętrznym regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy. W sytuacji, gdy pracodawca nie jest zobowiązany tworzyć regulamin pracy i nie jest objęty układem zbiorowym, pracodawca ustala zakres godzin nocnych samodzielnie i przekazuje stosowną informację pracownikom, zawsze w formie pisemnej.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Pracownik pracujący w nocy to taki, którego rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny na dobę w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Czas pracy pracownika pracującego w nocy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę, w sytuacji gdy świadczy on prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem umysłowym lub fizycznym. Wykaz tych prac wskazuje pracodawca w uzgodnieniu z organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem pracowników. Jeżeli w organizacji nie funkcjonują partnerzy społeczni wykaz ten tworzony jest w oparciu o konsultacje z lekarzem sprawującym opiekę nad pracownikami tego zakładu. Wyjątek stanowi:
  • pracownik zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
  • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
Ze względu na nienaturalny rytm dnia, nie każdy może wykonywać pracę w nocy. Ustawodawca zabronił tego:
  • kobietom w ciąży;
  • pracownikom opiekującym się dzieckiem do lat 4, z pominięciem pracowników, którzy wyrazili na to zgodę;
  • pracownikom młodocianym;
  • pracownikom niepełnosprawnym, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi pracownikami wyrazi zgodę.
Pracownik za pracę w nocy ma prawo do rekompensaty zaburzenia dnia w postaci dodatku za pracę w nocy. Dodatek za pracę w nocy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość którego określają odrębne przepisy. W przypadku pracowników świadczących pracę w porze nocnej stale poza firmą, dodatek ten, może być zastąpiony ryczałtem tzw. ryczałt za pracę w nocy, którego wysokość równa jest przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl