Praktyka studencka

Coraz więcej uczniów i studentów decyduje się na odbycie praktyk zawodowych w celu zaznajomienia się z rynkiem pracy i zdobycia doświadczenia, które może zaowocować w późniejszej pracy zawodowej. Praktyki to praca dla studenta, która pozwala rozszerzyć posiadane kompetencje i umiejętności oraz umożliwia - pod okiem opiekuna - samodzielne wykonywanie zadań. W przyjęciu studenta na praktykę nie jest wymagane pośrednictwo Urzędu Pracy, czy uczelni, a pracodawca sam decyduje o przyjęciu praktykanta. Ważne jest, aby osoba ukończyła gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat. Jeżeli praktykant w trakcie odbywania praktyk kończy 30 lat, praktyka nie zostaje przerwana i może być kontynuowana do końca trwania umowy. Nie jest także wymagane, aby praktykant posiadał polskie obywatelstwo, wystarczy że obcokrajowiec ma ukończoną szkołę równorzędną do polskiego gimnazjum.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Przepisy prawa nie narzucają odpłatności praktyki, co oznacza, że strony mogą ustalić nieodpłatny charakter lub płatny, ale w tym wariancie wynagrodzenie nie może być ustalone wyżej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2011 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1386 zł brutto, a więc wynagrodzenie praktykanta nie może być wyższe niż 2772 zł brutto. Ustawodawca nie nakazał odprowadzania składek z tytułu praktyk.

W wypadku praktyki absolwenckiej świadczonej nieodpłatnie, umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili i przez dowolną ze stron. Jeżeli praktykant otrzymuje wynagrodzenie, umowa może być rozwiązana, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy dokonane powinno być na piśmie.

Umowa o praktykę zawodową jest umową cywilno-prawną, sporządzona powinna być na piśmie i zawierać w szczególności:
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
  • okres odbywania praktyki;
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
  • jeżeli praktyka ma charakter odpłatny, wysokość wynagrodzenia.
 Umowa o praktykę studencką_Wzór

Pracodawca musi zapewnić praktykantowi warunki tożsame z warunkami określonymi w przepisach dotyczących BHP. Ponadto w odniesieniu do odbywającej praktyki osoby stosuje się przepisy mówiące o równym traktowaniu. Oznacza to zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, wiek, płeć, wyznanie czy niepełnosprawność.

Praktyka zawodowa nie może być dłuższa niż 3 miesiące i w myśl regulacji po wykorzystaniu tego okresu nie można zawrzeć po raz kolejny umowy z tą samą firmą, nawet po dłuższej przerwie. Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Praktykant ma również prawo do nie mniej niż 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Po zakończeniu praktyk pracodawca zobowiązany jest wystawić zaświadczenie o odbyciu praktyk, które zawierać powinno: okres realizowania praktyki, ilość godzin, rodzaj zadań, które wykonywał praktykant oraz ewentualną opinię o praktykancie.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz.1052).

Rekrutacja na praktyki

Wielu absolwentów zastanawia sie jak i gdzie szukać praktyk. Aby rozpocząć praktykę należy przeszukać źródła informacji i przygotować sie na poświęcenie wolnego czasu na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Informacje na temat praktyk znaleźć można w biurach karier zlokalizowanych na uczelniach, portalach z ogłoszeniami o pracę, na stronach internetowych firm zarówno tych rekrutacyjnych, jak i tych w których praktyka ma się odbyć. Skutecznym sposobem dotarcia do firm w celu odbycia praktyk są Targi Pracy i Dni Kariery. Można również wybrać bezpośrednią metodę dotarcia do pożądanej firmy i skierować e-maila prosto do działu personalnego z pytaniem o możliwość odbycia praktyk.

Rozmowa rekrutacyjna może przybrać zarówno formę krótkiej rozmowy z właścicielem firmy czy bezpośrednim opiekunem praktykanta, jak i rozbudowanego, wieloetapowego procesu rekrutacyjnego jaki stosują najczęściej międzynarodowe korporacje. Niezależnie od złożoności etapów rekrutacyjnych należy przygotować się na pytania dotyczące motywacji do odbycia praktyk ogólnie i w konkretnej organizacji, oczekiwań co do formy i zakresu obowiązków, a także umiejętności i predyspozycji kandydata.