Regulamin pracy.

Regulamin pracy tworzy pracodawca zatrudniający więcej niż 20 osób.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty przekazania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Kwestia podania do wiadomości pracowników jest niezmiernie ważna, ponieważ w momencie zlekceważenia tego obowiązku regulamin pracy nie wchodzi w życie. Do najczęściej spotykanych sposobów powiadamiania pracowników o treści regulaminu pracy zalicza się:
  • zamieszczenie treści regulaminu w intranecie;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
  • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w pomieszczeniu socjalnym, w dziale kadr;
  • formę e-mailową;
  • przesłanie tekstu regulaminu pracy listem poleconym;
  • osobiste przekazanie tekstu regulaminu pracownikom;
  • zdelegowanie obowiązku przekazania treści regulaminu na kierowników jednostek.

Również każdorazowe zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością zapoznania go z treścią regulaminu pracy. Konieczne jest, aby zaznajomienie się z zapisami regulaminu potwierdzone było w formie pisemiego oświadczenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl