Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania tworzy pracodawca zatrudniający minimum 20 pracowników. Regulamin ten zawierać powinien przede wszystkim sposób ustalania wynagrodzenia, wyszczególnienie dodatkowych składników oraz zasady ich przyznawania tj. w szczególności:
 • wskazanie systemu płacowego (miesięczny, godzinowy, akordowy, prowizyjny, inny);
 • wskazanie w formie informacyjnej kiedy i jak często wypłacane jest wynagrodzenie za pracę. Chodzi tu o wskazanie konkretnego dnia wypłaty (nic nie stoi na przeszkodzie, aby faktycznie wynagrodzenie wypłacane było wcześniej), a nie terminu: "nie później niż...". Potwierdzenie terminu wypłaty wynagrodzenia zawarte powinno być w regulaminie pracy;
 • szczegółowe zasady premiowania, jeżeli system taki obowiązuje w organizacji;
 • określenie zasad wypłaty godzin nadliczbowych, ekwiwalentu za własną odzież, wypłaty odprawy emerytalnej, rentowej, pośmiertnej, jeżeli są inne (bardziej korzystne) niż te wskazane w kodeksie pracy;
 • informacje o wysokości i sposobie wypłaty dodatków funkcyjnych;
 • informacje o świadczeniach pieniężnych związanych z podróżą służbową;
 • treść informującą o kryteriach wpływających na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego;
 • informacje na temat nagród jubileuszowych, określenie ich wysokości i wskazanie kryteriów przyznawania.
Regulamin wynagradzania konsultowany powinien być z działającymi w organizacji związkami zawodowymi, pracodawca musi uzgodnić z nimi treść zapisów. Jeżeli u pracodawcy działa kilka organizacji związkowych, to jeżeli nie przedstawią one w ciągu 30 dni jednego, wspólnego stanowiska, pracodawca wprowadza regulamin, bez ostatecznej akceptacji, rozpatrując opinie i sugestie każdej z nich.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Regulamin wynagradzania wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni licząc od daty przekazania regulaminu do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy. Może to być:
 • zamieszczenie treści regulaminu w intranecie;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
 • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w pomieszczeniu socjalnym, w dziale kadr;
 • forma e-mailową;
 • przesłanie tekstu regulaminu wynagradzania listem poleconym;
 • osobiste przekazanie tekstu regulaminu pracownikom;
 • zdelegowanie obowiązku przekazania treści regulaminu na kierowników jednostek.
Jeżeli zmiana regulaminu zmienia warunki umowy o pracę w sposób istotny i niekorzystny dla pracownika, to pracodawca musi wręczyć pracownikom porozumienia lub wypowiedzenia zmieniające.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl