Staż absolwencki

Staż z urzędu pracy jest odrębną formą zatrudnienia i nie ma uregulowań w kodeksie pracy. Kwestię skierowania na staż organizuje starosta za pośrednictwem urzędu pracy, który zawiera z pracodawcą umowę o kierowanie na staż absolwencki. Podczas stażu skierowany stażysta nie traci statusu osoby bezrobotnej.

Udział w programie stażowym wziąć mogą osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie od upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej i nie ukończyły 27 lat. Rozpocząć staż mogą jedynie osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego. Staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Staż absolwencki realizowany jest na podstawie programu określonego w umowie na staż. Program ten powinien być realizowany z uwzględnieniem możliwości pracodawcy, a także predyspozycji, wykształcenia, doświadczeń stażysty. Ważne jest, aby program stażowy zawierał:
  • zawód, który praktykowany ma być podczas stażu;
  • informację o zadaniach wykonywanych przez stażystę;
  • rodzaj kwalifikacji możliwych do uzyskania;
  • wskazanie opiekuna, który będzie prowadził i wspierał merytorycznie skierowanego na staż bezrobotnego.
Pracodawca zwolniony jest z naliczania i odprowadzania składek zus, robi to za niego urząd. Stażysta w przypadku choroby czy macierzyńskiego uprawniony jest do otrzymywania świadczenia pieniężnego za czas udokumentowanej nieobecności.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Stażyście przysługują 2 dni urlopu, za każde 30 dni odbywania stażu.

Bezrobotny skierowany na staż może wystąpić o rozwiązanie umowy stażowej w przypadku uchybień w realizowaniu programu stażu. Rozwiązanie umowy następuje po uwzględnieniu stanowiska pracodawcy.

Również pracodawca może rozwiązać umowę o odbycie stażu i pozbawić tym samym stażystę dalszej możliwości realizowania programu. Możliwe jest to gdy:
  • stażysta ma więcej niż 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności;
  • narusza obowiązki, w szczególności stawia się do wykonywania obowiązków stażowych pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków psychotropowych.
Staż z urzędu pracy podlega ograniczeniom wynikającym z czasu pracy, oznacza to, że czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Stażysta ma również prawo do nie mniej niż 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Standardowo bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, chyba że starosta wyraz indywidualną zgodę.

Po odbyciu stażu pracodawca zobowiązany jest sporządzić opinię zawierającą informację o zrealizowaniu programu stażowego, na podstawie której wydawane jest zaświadczenie o zakończeniu stażu.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z dnia 2 września 2009 r.)

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl