Obowiązek wydania świadectwa pracy

Po zakończeniu stosunku pracy lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach pracodawca zobowiązany jest do wystawienia i wydania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo pracy należy wydać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia stosunku pracy. Przez zapis ten należy rozumieć, że pracodawca nie ma 7 dni na wystawienie świadectwa, a jedynie w przypadku braku możliwości natychmiastowego wydania ma 7 dni na wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy w wyznaczonym przez prawo terminie, pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z powodu nie wydania świadectwa pracy, ale za okres nie dłuższy niż 6 tygodni.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia się z pracodawcą, nie istnieje sytuacja, w której pracodawca zwolniony jest z obowiązku wystawienia świadectwa pracy.

Treść świadectwa pracy

Prawidłowo wystawione świadectwo pracy zawierać powinno:
  • okresy zatrudnienia;
  • stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy;
  • sposób rozwiązania umowy;
  • informacje niezbędne do ustalenia uprawnień u przyszłego pracodawcy, tj. ilość wykorzystanego urlopu z wyszczególnieniem dni urlopu na żądanie, dni wykorzystanej opieki nad zdrowym dzieckiem, okresy składkowe i nieskładkowe;
  • informacje o ewentualnych zajęciach komorniczych;
  • informacje o ewentualnych odprawach;
  • wysokość wynagrodzenia, ale tylko na żądanie pracownika.
W przypadku błędnie wystawionego świadectwa pracy, pracownik może w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. W sytuacji, gdy pracodawca odmówi, pracownik może w terminie 7 dni od zawiadomienia o odmowie skorygowania świadectwa, wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o takie sprostowanie. W przypadku uwzględnienia przez sąd powództwa, pracodawca zobowiązany jest wydać niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się wyroku, wydać skorygowane świadectwo pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Co zrobić z nieodebranym przez pracownika świadectwem pracy?

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl