Telepraca

Telepraca (praca zdalna, praca z domu) to każdy rodzaj pracy, który w sposób ciągły wykonywany jest poza miejscem zatrudnienia usytuowanym na terenie firmy, której wyniki przekazywane są do pracodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pojęcie telepracy zaistniało w polskim kodeksie pracy w roku 2007, więc stosunkowo niedawno.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Wprowadzenie telepracy w przedsiębiorstwie musi zostać skonsultowane ze związkami zawodowymi, a w przypadku braku organizacji związkowych z reprezentacją prawników.

Telepraca dla pracownika to przede wszystkim oszczędność kosztów dojazdów i elastyczny czas pracy, dla pracodawcy to przede wszystkim oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem większej powierzchni biurowej. Umowę o telepracę zawrzeć można w każdym momencie, zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i w trakcie jej trwania (niezależnie od rodzaju umowy). Umowa ta musi być wspólną decyzją obu stron. W umowie dotyczącej telepracy znajdować powinna się informacja dotycząca czasu pracy czy przysługującego wynagrodzenia. Strony mogą dowolnie określać ilości czasu pracy wykonywanej poza siedzibą pracodawcy. Strony telepracy określić ponadto powinny szczegółowy zakres stanowiska i oczywiście miejsce pracy, które może być stale lub zmienne jeżeli wymaga tego specyfika pracy. We wskazaniu miejsca pracy ustawodawca nie narzuca ograniczeń, a więc wynika ono z porozumienia miedzy stronami i możliwości technicznych.

Prawo zapewnia telepracownikowi równość zatrudnienia, co oznacza, że nie może być gorzej traktowany niż pracownicy wykonujący zadania w standardowy sposób. Nie można również odmienne traktować pracownika, który odmówił wykonywania obowiązków w formie telepracy. W sytuacji stwierdzenia gorszego traktowania pracownik może domagać się odszkodowania w myśl artykułu 183d k.p.

Pracodawca może skontrolować telepracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy, ale tylko za uprzednim uprzedzeniem.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia niezbędnego do wykonywania pracy sprzętu i przestrzegania w stosunku do telepracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Pracownik wykonujący obowiązki w formie telepracy podlega takim samym jak każdy pracownik prawom i obowiązkom dotyczącym urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy usprawiedliwiania nieobecności.

Odstąpienie od pracy z domu

Odstąpienie może wystąpić w terminie 3 miesięcy od jej podjęcia, po tym czasie złożenie wniosku o rezygnację z telepracy przez telepracownika nie jest dla pracodawcy wiążące. W związku z art. 679 k.p. należy pamiętać, że brak zgody pracownika na świadczenie pracy w formie telepracy nie jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Dlaczego telepraca?

Zalety telepracy to przede wszystkim oszczędność kosztów czynszu, przygotowania miejsca pracy, wzrost efektywności pracy przez oszczędność kosztów i energii na dojazd do typowego miejsca pracy, a także poprzez wyeliminowanie kwestii spóźnień do pracy i wcześniejszych wyjść. Brak problemów z negatywnymi relacjami między pracownikami, sytuacjami konfliktowymi. Zalety telepracy to także zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich czy urlopów udzielanych na żądanie pracownika, które mogą zakłócać cykl pracy. Dodatkowo telepracownicy są mniej narażeni na rozproszenie w pracy wynikające z hałasu.

Również pracownicy zauważyć mogą szereg korzyści wynikających z tej formy zatrudnienia. Zalety te to głównie możliwość wykonywania obowiązków w porach dostosowanych do własnych potrzeb, w elastycznym czasie pracy. Telepraca to również możliwość wykonywania obowiązków przez osoby niemobilne, zamieszkujące miejscowości oddalone od głównej siedziby firmy. Również wygoda, mniejszy stres, wzrost poczucia odpowiedzialności za własne działania oraz polepszenie zarządzania własnym czasem pracy.

Niestety praca z domu to również pewne niedogodności. Jako najważniejsze wady telepracy wymienia się: utrudnioną kontrolę nad pracownikiem, zmniejszenie znaczenia relacji pracowniczych, utrudnione zarządzanie oraz brak możliwości stosowania telepracy w miejscach o zaniżonych możliwościach technologicznych czy ewentualność zaniżenia motywacji i chęć oszukania pracodawcy.