Umowa o pracę: treść i forma

Treść i formę umowy o prace reguluje art. 29 kp. W swojej treści umowa o prace powinna zawierać:

Strony umowy o pracę

W umowie wskazane muszą być strony umowy o pracę tj.:
  • nazwa pracodawcy z podaniem formy prawnej lub imię i nazwisko pracodawcy, jeżeli jest to osoba fizyczna;
  • imię i nazwisko pracownika.

Rodzaj umowy o pracę

Wskazanie rodzaju zawartej umowy. Strony mogą podpisać umowę na okres próbny, umowę na czas określony, umowę na czas wykonywania danej pracy, umowę na czas nieokreślony czy umowę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

ZOBACZ TAKŻE: Jaki rodzaj umowy podpisać z pracownikiem? Rodzaje umów o pracę.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Rodzaj pracy

Rodzaj pracy jest elementem koniecznym i stanowi o ważności umowy. Określony powinien być w sposób nie budzący wątpliwości żadnej ze stron stosunku pracy. Prawidłowy zapis w umowie o pracę umożliwia żądanie od pracownika wykonywania określonych w umowie czynności. Do najczęściej wskazywanych w umowach o pracę rodzajów pracy zalicza się:
  • nazwę zawodu;
  • nazwę wykonywanych czynności;
  • nazwę specjalności.

Zalecane jest również, aby rodzaj wykonywanej pracy potwierdzony był poleceniem służbowym czy opisem przedstawiającym specyfikę i zakres obowiązków danego stanowiska.

Miejsce wykonywania pracy

Kolejnym obligatoryjnym elementem umowy o prace jest miejsce pracy. W związku z brakiem w kodeksie pracy jednoznacznej definicji miejsca pracy, jego określenie sprawia wiele kłopotów, szczególnie w przypadku pracowników mobilnych. Problem ten rozstrzygnął w swoim wyroku Sąd Najwyższy.

Miejsce pracy to stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefa określona granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym następuje świadczenie pracy. (wyrok SN z 1 04 1985 r., I PR 19/85 OSPiKA 1986, z. 3, poz. 46)

A więc, miejscem pracy może być zarówno siedziba firmy, jak i województwo, czy wewnętrznie określony region działania, np. region sprzedaży. Niedopuszczalne jest jednak wskazanie w umowie jako miejsca pracy całej Polski, czy całej Europy, gdyż wskazywało by to na ominięcie przepisów nakładających na pracodawcę obowiązek rozliczenia się z pracownikiem przebywającym w delegacji poza miejscem pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Delegacja krajowa. Sposoby jej rozliczania

Wysokość wynagrodzenia za pracę

Kodeks pracy wskazuje również na umieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę to świadczenie konieczne o charakterze przysparzająco-majątkowym, które pracodawca jest obowiązany wypłacać okresowo pracownikowi w zamian za wykonaną przez niego pracę, która świadczona jest w oparciu o wiążący pracownika i pracodawcę stosunek pracy. (wyrok SN z 30 04 1986 r., akt III PZP 42/86 OSNCP nr 8, poz. 106)

Wynagrodzeniem będzie więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak np. premie, nagrody, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ale również świadczenia w skład, których wchodzi odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent pieniężny, odszkodowanie i inne. W przypadku dodatkowych składników wynagradzania konieczne jest wskazanie w umowie wewnętrznej regulacji definiującej sposób przyznawania tychże składników.

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy to kolejny, wymagany przepisami prawa pracy element umowy o pracę, który oznacza liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Data rozpoczęcia pracy

Bardzo ważnym elementem umowy jest również określenie daty rozpoczęcia pracy, gdyż od tego momentu strony stosunku pracy podlegają przepisom prawa pracy. Data rozpoczęcia pracy to nie zawsze ta sama data co zawarcie umowy. W praktyce bardzo często zdarza się, że strony podpisują umowę wcześniej niż w dacie wskazanej w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

Uwaga:
Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego w umowie nie określono, przyjmuje się, że jest to data zawarcia umowy.

Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę

W przypadku zawierania umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą zawrzeć w umowie możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku braku takiej klauzuli strony mogą rozwiązać umowę jedynie na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem zawartej na czas określony
Wzory umów o pracę

Zapisy dodatkowe w umowie o pracę

W treści umowy o pracę zapisać można również kwestie związane z:
  • wykupieniem dla pracownika dodatkowego ubezpieczenia na życie;
  • możliwością korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych;
  • przyznaniem dłuższego urlopu niż ten wskazany w kodeksie pracy;
  • informacją o zakazie konkurencji;
  • informacją o konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Forma pisemna umowy o pracę

Umowa o pracę zawarta powinna być w formie pisemnej, najpóźniej do końca pierwszego dnia świadczenia pracy. Umowa sporządzona powinna być w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz pracodawcy przechowywany powinien być w aktach pracownika, w części B.