Rodzaje umów o pracę.

Kodeks pracy wyróżnia kilka rodzajów umów o pracę, każda z nich różni się czasem trwania czy sposobem rozwiązania.

Umowa na okres próbny

Umowa ta, jak sama nazwa wskazuje jest rodzajem umowy zawartej na okres próby pracownika. W tym czasie pracodawca ma możliwość zaobserwowania przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku. Okres próby nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Co do zasady zawarta może być tylko raz z danym pracownikiem. Dopuszczalne jest jednak zawarcie kolejnej umowy na okres próbny, ale tylko w momencie, gdy pracownik podejmuje pracę na zupełnie innym stanowisku pracy, wymagającym odmiennych umiejętności i predyspozycji, czy innego rodzaju wiedzy. W innej sytuacji zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest próbą obejścia przepisów prawa, które powoduje nieważność rodzaju umowy i należy uznać tak zawartą umowę jako umowę na czas nieokreślony.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony

Umowa ta, jak wskazuje jej nazwa, zawierana jest na określony czas i kończy się z upływem czasu zawarcia wskazanego w umowie. Najczęściej czas zawarcia określa się na podstawie konkretnej daty wpisanej w umowę, nie ma jednak przeszkód prawnych, aby rozwiązanie takiej umowy nastąpiło w sytuacji wystąpienia pewnego zdarzenia, np. likwidacji jednostki. Zawarcie z pracownikiem trzeciej umowy na czas określony oznacza faktyczne zawarcie umowy na czas nieokreślony, gdyż ustawodawca dopuszcza tylko dwie umowy z określonym terminem zawarcia

Umowa ta zawarta jest na z góry określony czas i tylko pod pewnymi warunkami można rozwiązać ją wcześniej. Wyjątkiem jest zawarcie umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jednoczesne wskazanie w umowie możliwości wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

ZOBACZ TAKŻE: Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

Każda umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana za 2 tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy z zachowaniem warunków wskazanych w ustawie o zwolnieniach grupowych.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa ta cechuje się największą trwałością stosunku pracy. Nie wskazuje ona daty zakończenia świadczenia pracy. Można ją wypowiedzieć tylko w przypadku ewidentnych zastrzeżeń pracodawcy w stosunku do pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uzależniony jest od długości zatrudnienia (wszystkie umowy, łącznie z ewentualnymi umowami w poprzednim zatrudnieniu, jeżeli nastąpiła przerwa) u danego pracodawcy i wynosi:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy również pamiętać, że w przypadku tej umowy nie można zmienić jej rodzaju w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Umowa zawarta na okres/czas wykonywania określonej pracy

Umowa ta jest pewnym rodzajem umowy okresowej, której moment rozwiązania z tytułu upływu czasu zawarcia to chwila wykonania czynności na czas wykonania, której umowa była zawarta.

Dla przykładu: Umowa zawarta na czas remontu zabytkowej kamienicy ulega rozwiązaniu w dniu zakończenia prac remontowych. Przepisy prawa nie dopuszczają możliwości wcześniejszego rozwiązania tej umowy, chyba, że z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy lub w przypadku wypowiedzeń bezpośrednio związanych z ustawą o zwolnieniach grupowych.

Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Jest umową terminową, której moment zakończenia to powrót do pracy zastępowanego pracownika. W oparciu o umowę zastępstwa zatrudnić można podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w szczególności z powodu: urlopu bezpłatnego, zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego czy urlopu wychowawczego. W treści umowy nie ma konieczności podawania daty kończącej umowę, wskazana powinna być jednak informacja za kogo zastępujący pracownik jest zatrudniony i na jakiego rodzaju nieobecności zastępowany pracownik przebywa.

Przykład: Umowa zostaje zawarta na czas nieobecności Pani... z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego.

Umowę tę można rozwiązać z zachowaniem 3 - dniowego okresu wypowiedzenia.