Uprawnienia rodzica

Uprawnienia rodzica związane są z pracą w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, delegowaniem poza stałe miejsce pracy, a także opieką nad zdrowym dzieckiem. Szereg uprawnień ma również pracownica karmiąca piersią.
Dbasz o rozwój swojego dziecka?  Sprawdź - bajki i literatura dla dzieci na mp3

Kobieta karmiąca piersią

Jednym z uprawnień jest możliwość udzielenia przerwy od pracy kobiecie karmiącej piersią. Ma ona prawo do 2, półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy, przy założeniu, że karmi jedno dziecko lub 2 przerw po 45 minut każda w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka. Na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek udzielić tych przerw łącznie. W praktyce najczęściej pracownice wykorzystują formę skróconego dnia pracy, poprzez rozpoczęcie dnia później lub zakończenie go wcześniej. Należy jednak pamiętać, że przerwy te przysługują pracownicy pracującej dziennie więcej niż 6 godzin. Przy codziennej pracy w ilości od 4 do 6 godzin przysługuje tylko jedna przerwa, natomiast kobiecie pracującej mniej niż 4 godziny dziennie prawo do przerwy na karmienie nie przysługuje. Problem pojawia się przy równoważnym systemie czasu pracy, w rozkładzie, którego pracownica w jeden dzień wykonuje prace w wymiarze 2 godzin, w inny 6 godzin. Wynika z tego, że w dniu, gdy praca świadczona była w wymiarze 2 godzin, przerwa nie przysługuje, a więc nie chodzi tu o średnią, tygodniową ilość godzin, ale o godziny faktycznie przepracowane w danym dniu.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Nie ma przepisów, które wskazują jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, w związku z tym uprawnienie to przysługuje jej przez cały okres naturalnego karmienia. Pracodawca w przypadku wątpliwości ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt.

Dodatkowo ustawodawca chroni kobiety karmiące piersią przed wykonywaniem prac wzbronionych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, a w przypadku niemożliwości odsunięcia pracownicy od wskazanych prac, pracodawca zobowiązany jest zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Wykaz prac zabronionych kobiecie karmiącej piersią

Rodzic dziecka do lat 4

Pracownikowi posiadającemu dziecko do lat 4 nie wolno bez jego zgody:
  • zlecać godzin nadliczbowych;
  • zatrudniać w porze nocnej;
  • delegować poza stałe miejsce pracy;
  • zatrudniać w sytemie przerywanego czasu pracy.
Dotyczy to zarówno pracowników posiadających dzieci własne, jak również tych przyjętych na wychowanie oraz w stosunku do których pracownik jest opiekunem prawnym. Pracownik może zgodzić się na rezygnację za wszystkich lub poszczególnych uprawnień, zarówno w sposób ciągły, jak również na potrzeby jednej konkretnej sytuacji. Pracownik może również zmienić swoją wolę w formie pisemnego oświadczenia.

Rodzic dziecka do lat 14

Na mocy art. 188 kp pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni rocznie, niezależnie od liczby posiadanych dzieci w stosownym wieku. Dni te mogą być wykorzystane zarówno razem, jak i pojedynczo. Pracownik nie musi uzasadniać powodu wykorzystania tych dni wolnych. Prawo do omawianych 2 dni opieki ma jedno z rodziców, przy czym możliwe jest podział tych dni i wykorzystanie 1 dnia przez matkę dziecka i 1 dnia przez ojca dziecka. Prawo do 2 dni opieki ma również rodzic, w sytuacji, gdy drugi opiekun dziecka przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyński, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, a także, gdy pozostaje w tym czasie bez pracy. Uprawnienia tego pozbawieni są rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Prawo do opieki mają rodzice dziecka do lat 14, gdzie datą graniczną przysługiwania uprawnienia jest dzień urodzin dziecka, a nie koniec roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni opieki nad zdrowym dzieckiem nie przechodzą na następny rok.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Uprawnienia rodzica

Ustawodawca zezwala również pracownikowi wychowującemu małe dziecko na wykorzystanie urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego, a także na obniżenie czasu pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Urlop wychowawczy. Kto i kiedy może z niego skorzystać?
Urlop ojcowski. Wymiar, termin i zasady udzielania
Obniżony wymiar czasu pracy po macierzyńskim