Urlop bezpłatny.

Każdy pracownik ma prawo złożenia wniosku o urlop bezpłatny. Nie jest to zależne od rodzaju umowy czy stażu pracy u danego pracodawcy. Urlop bezpłatny udzielany jest:
 • na pisemny wniosek pracownika;
 • za zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Wniosek o urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika, złożony powinien być w formie pisemnej. Podanie o urlop bezpłatny musi zawierać przede wszystkim jasne wskazanie chęci wykorzystania urlop bezpłatnego przez pracownika oraz okres trwania urlopu. Zgodnie z orzecznictwem skierowanie pracownika na urlop bezpłatny bez jego wniosku lub bez jego zgody jest nieważne.

Nie wiesz co robić na urlopie?
Nie wiesz co zobaczyć?
Zabierz ze sobą przewodnik mp3

Pracodawca nie musi udzielić zgody na korzystanie z urlopu bezpłatnego. Jego zgoda jest przejawem dobrej woli i następstwem analizy sytuacji firmy pod kątem płynności wykonywania zadań. Na decyzję o przyznaniu urlopu bezpłatnego nie powinien wpływać cel urlopu, a więc pracownik nie jest zobowiązany skazywać z jakiego powodu składa wniosek o urlop bezpłatny.
W odpowiedzi na wniosek pracodawca może:
 • wyrazić zgodę na urlop;
 • odmówić udzielenia urlopu;
 • zgodzić się na urlop w innym terminie.
Pracodawca nie ma obowiązku wskazywania przesłanek, którymi się kierował podejmując decyzję o udzieleniu urlopu. Nieudzielenie urlopu bezpłatnego nie jest podstawą do roszczenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Pracownik może złożyć prośbę o urlop bezpłatny również w momencie posiadania urlopu wypoczynkowego. Zgoda na taki urlop jest dla pracodawcy ryzykowna, gdyż z tego względu pracownik może nie wykorzystać należnego mu urlopu wypoczynkowego lub w razie rozwiązania umowy może skutkować to koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Przepisy prawa nie wskazują minimalnej ani maksymalnej długości urlopu bezpłatnego, oznacza to, ze czas jego trwania jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. W przypadku urlopu trwającego dłużej niż 3 miesiące strony mogą ustalić możliwość odwołania pracownika z urlopu. Brak takiego zapisu uniemożliwia wcześniejsze, jednostronne odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego i możliwe jest tylko za zgodą pracownika. Odwołanie z urlopu może nastąpić tylko z przyczyn uzasadnionych. Odwołany pracownik musi stawić się w pracy, w przeciwnym wypadku zachowanie jego może zostać sklasyfikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Z kolei pracownik, nie może sam przerwać udzielonego mu urlopu bezpłatnego. Musi wcześniej uzyskać zgodę pracodawcy wyrażoną na piśmie na wcześniejszy powrót do pracy.

Podczas urlopu bezpłatnego pracownik może świadczyć pracę na rzecz innych podmiotów, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, ograniczeniem może być podpisana z pracodawcą umowa o zakazie konkurencji. Nie ma też przeszkód prawnych, aby pracownik podczas urlopu wykonywała czynności na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej (ale inne niż w ramach umowy o pracę).

W trakcie urlopu bezpłatnego, podobnie jak w trakcie innej nieobecności usprawiedliwionej, pracownik chroniony jest przed rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Są jednak sytuacje, w których pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego, chodzi tu o urlop:
 • wychowawczy i gdzie spełnione są warunki określone przepisami;
 • udzielany pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły, gdy zwróci się o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy;
 • przysługujący pracownikowi powołanemu do wykonywania obowiązków pozazakładowych w organizacji związkowej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika;
 • udzielany na czas wykonywania mandatu posła i senatora;
 • udzielany na mocy przepisów o służbie zagranicznej;
 • udzielany w wyszczególnionych w odrębnych przepisach okresach podczas odbywania dziennych studiów doktoranckich;
 • udzielany twórcy projektu wynalazczego.

Pracownik w podczas urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie jego pisma o urlop bezpłatny nie otrzymuje wynagrodzenia, a pracodawca nie opłaca za niego również składek zusowskich.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W sytuacji, gdy urlop bezpłatny trwa co najmniej miesiąc lub dłużej obniżony zostaje wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12 wymiaru za każdy miesiąc urlopu bezpłatnego (za miesiąc uznaje się 30 dni).

Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne są uprawnienia pracownicze tj. przede wszystkim do:
 • długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • wysokości odprawy pieniężnej przy zwolnieniach grupowych;
 • wysokości odprawy emerytalnej.

Porozumienie z innym pracodawcą

Prawo przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z innym pracodawcą i na jego podstawie udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Wykonywanie pracy u innego pracodawcy wymaga pisemnej zgody pracownika. W takim przypadku okres urlopu bezpłatnego wliczany jest do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.