Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych

Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, oprócz urlopu wypoczynkowego określonego w przepisach kodeksu pracy, przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. Prawo do tego urlopu nabywa pracownik z niepełnosprawnością po upływie jednego roku od dnia, w którym został przyznany mu stopień niepełnosprawności. Pracownik zobowiązany jest do przedłożenia pracodawcy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność. Aby otrzymać dodatkowy urlop pracownik zobowiązany jest złożyć wniosek o urlop do pracodawcy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlop wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub urlopu dodatkowego na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji, gdy urlop ten jest mniejszy niż 10 dni, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni.

Dodatkowa pracownicy z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 21 dni roboczych wolnego na wykorzystanie w turnusie rehabilitacyjnym. Zwolnienie to następuje nie częściej niż raz w roku. Pracodawca udziela zwolnienia od pracy na turnus na podstawie wniosku, wystawionego przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Skierowany pracownik powinien przekazać pracodawcy dokument w czasie umożliwiającym takie zorganizowanie pracy, aby działalność firmy przebiegała w sposób płynny. Pracodawca nie może więc żądać, aby pracownik z niepełnosprawnością wyjeżdżał na turnus rehabilitacyjny podczas urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca zobowiązany jest również zwolnić pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności na czas wykonywania specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Zwolnienie to może być udzielone np. na podstawie skierowania od lekarza na zabiegi. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających nie ma zapisów wprowadzających limit maksymalnego, łącznego wymiaru liczby dni roboczych zwolnienia. Ograniczeniem jest tylko fakt, że zabiegi te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wszystkie urlopy i zwolnienia następują z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.


Nie wiesz co robić na urlopie?
Nie wiesz co zobaczyć?
Zabierz ze sobą przewodnik mp3Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl