Urlop ojcowski.

Od 1 stycznia 2010 roku ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Od 1 stycznia 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego osiągnął swój docelowy wymiar tj. 2 tygodni (14 dni kalendarzowych).

Urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje również ojcu adopcyjnemu. 20 grudnia 2010 r. podpisana została zmiana do kodeksu pracy, która umożliwia skorzystanie z urlopu ojcowskiego także ojcom, którzy przysposobili dzieci starsze niż 12 miesięcy. Na mocy tych zmian ojciec, który przysposobił dziecko skorzystać z urlopu może do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczonym obowiązku szkolnym, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
Dbasz o rozwój swojego dziecka?  Sprawdź - bajki i literatura dla dzieci na mp3
Urlop ojcowski udzielany jest jednorazowo, a więc nie ma możliwości podzielenia urlopu i wykorzystania go w różnych terminach. Nie należy również udzielać tylko części urlopu. Takie stanowisko zajął Główny Inspektor Pracy w piśmie z 29.01.2010 r. (nr GPP-316- 4560-3-1/10/PE/RP).

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Urlop tacierzyński udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, składany na 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. Jeżeli pracownik złożył podanie o urlop ojcowskie we wskazanym terminie pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu. W sytuacji gdy pracownik nie dotrzyma prawidłowego terminu złożenia wniosku, pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych z tytułu urlopu ojcowskiego.

Z urlopu ojcowskiego korzystać można także wtedy, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, wypoczynkowym czy wychowawczym.

Urlop ojcowski jest urlopem płatnym. Z jego tytułu wypłacane jest 100% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za każdy dzień urlopu. (Zgodnie z Ustawą z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)

W czasie urlopu ojcowskiego, podobnie jak podczas innej usprawiedliwionej nieobecności, pracownik chroniony jest przed rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Urlop tacierzyński nie rozróżnia porodu mnogiego. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniąt ojcu dziecka dalej przysługują tylko 2 tygodnie urlopu ojcowskiego.

Wniosek o urlop ojcowski - wzór (PDF, 111 KB) >>