Urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu jest niezbywalne i pracownik zrzec się lub przekazać go na rzecz innej osoby nie może, nawet na podstawie pisemnego oświadczenia.

Liczba dni urlopu wypoczynkowego wynosi:
  • 20 dni - jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - gdy staż pracowniczy wynosi 10 lat i więcej.
Staż pracy uzależniony jest od rodzaju ukończonej szkoły, poprzednich i obecnych umów o pracę.

ZOBACZ TAKŻE: Postawa wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego

Urlop ten powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym, jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego. W praktyce zdarza się jednak, że pracownicy nie wykorzystują urlopu terminowo i posiadają skumulowany urlop z dłuższego okresu, w sporadycznych sytuacjach nawet sprzed kilku lat.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Z dużą ilością niewykorzystanego urlopu, poza kwestiami prawnymi, jest problem w sytuacji, gdy jedna ze stron złożyła oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Należy wtedy pamiętać, że podczas okresu wypowiedzenia to pracodawca decyduje czy wyśle pracownika na urlop, czy zdecyduje o świadczeniu przez niego pracy i wypłacie ewentualnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, naliczony proporcjonalnie do okresu zatrudniania. Ekwiwalent wypłacany powinien być w sytuacji nie możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Pracodawca w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od tego, która ze stron złożyła oświadczenie, może wysłać pracownika jednostronnie, bez jego zgody i dotyczy to zarówno urlop zaległego jak i bieżącego. W trakcie okresu wypowiedzenia urlop wypoczynkowy zaległy powinien zostać udzielony w całości, a urlop bieżący w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.