Urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego można skorzystać zarówno bezpośrednio po urlopie macierzyńskim jak i później przez okres 3 lat, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. W przypadku pracownika, którego dziecko z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim stwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnoprawności, zezwolono na skorzystanie z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze również do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Urlopu wychowawczego udziela się w danym momencie tylko jednemu z rodziców czy prawnych opiekunów. Jedynie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące rodzice lub opiekunowie dziecka mogą korzystać w urlopu wychowawczego łącznie. Urlop wychowawczy może być wykorzystany w 4 częściach. Jest to okres, podczas którego pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pracę.
Dbasz o rozwój swojego dziecka?  Sprawdź - bajki i literatura dla dzieci na mp3
Uwaga:
Jeżeli pracodawcy uda się ustalić, że w tym samym momencie z prawa do urlopu wychowawczego korzystają oboje rodzice może na mocy art. 1862 § 2 i 3 kp wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym jednak nie wcześniej niż po upływie 3 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia wezwania. Pracownik musi zastosować się do tego wezwania. Możliwości tej nie stosuje się w przypadku ustawowo dozwolonych 3 miesięcy sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Urlop wychowawczy jest przywilejem każdego z rodziców lub prawnego opiekuna dziecka, którego ogólny staż pracy (łącznie z wykonywaniem pracy u innego pracodawcy) wynosi 6 miesięcy i który jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, a zatem jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika złożony nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. W sytuacji nie dotrzymania przez pracownika wskazanego terminu pracodawca udziela urlopu nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Podanie to powinno zawierać datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu, imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, informację czy, w jakich okresach oraz ile części urlopu wychowawczego wykorzystali do tej pory rodzice lub opiekunowie dziecka, a także oświadczenie drugiego rodzica o nieprzebywaniu obecnie na urlopie wychowawczym, chyba że uzyskanie takiego oświadczenia jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym pracownik zobowiązany jest dostarczyć także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Wniosek o urlop wychowawczy - wzór (PDF, 220 KB) >>

Ochrona pracownika

Od chwili złożenia wniosku o urlop wychowawczy pracownik chroniony jest przed rozwiązaniem umowy. Oznacza to, że umowa rozwiązana może być tylko w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

ZOBACZ TAKŻE: Podjęcie pracy zarobkowej podczas urlopu wychowawczego

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony i kończącej się w trakcie urlopu wychowawczego, nie przedłuża on umowy i trwa tylko do końca okresu zatrudnienia (o ile umowa nie została przedłużona z inicjatywy pracodawcy). Pozostałą część urlopu można wykorzystać u kolejnego pracodawcy.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Rezygnacja z urlopu wychowawczego może nastąpić w każdym czasie o ile zgodził sie na to pracodawca lub po uprzednim zawiadomieniu tj. najpóźniej na 30 dni przed powrotem do pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Powrót z urlopu wychowawczego

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownik wraca na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe na stanowisko równorzędnym z tym, które zajmowane było przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli i takie zatrudnienie jest niemożliwe pracodawca zobowiązany jest zatrudnić pracownika innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia sprzed urlopu.