Urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu jest niezbywalne i pracownik zrzec się lub przekazać go na rzecz innej osoby nie może, nawet na podstawie pisemnego oświadczenia.

Liczba dni urlopu wypoczynkowego wynosi:
  • 20 dni - jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - gdy staż pracowniczy wynosi 10 lat i więcej.

Nie wiesz co robić na urlopie?
Nie wiesz co zobaczyć?
Zabierz ze sobą przewodnik mp3


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Staż do urlopu wypoczynkowego

Do okresu, od którego zależy ilość urlopu zalicza się:

1. poprzednie okresy zatrudnienia nie biorąc pod uwagę przerw w zatrudnieniu czy sposobu rozwiązania umowy o pracę, a także wciąż trwające, niezakończone stosunki pracy, gdy pracownik podejmuje równocześnie zatrudnienie u drugiego pracodawcy. W ostatnim przypadku wliczana jest część przypadająca przed zatrudnieniem u kolejnego pracodawcy, a dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie lub zaświadczenie od innego pracodawcy.

Uwaga:

Staż pracy do urlopu liczony jest na podstawie dostarczonych do pracodawcy świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudniania. Jeżeli pracownik nie dostarczy świadectwa pracy pracodawca nie ma obowiązku naliczania ewentualnego wyższego wymiaru. Jeżeli dostarczenie świadectw pracy nastąpi długo po dniu zatrudnienia, pracodawca zobowiązany jest do korekty urlopu tylko za bieżący rok, nie musi robić tego wstecz.

2. rodzaj ukończonej szkoły, gdzie wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;
  • szkoły policealnej - 6 lat;
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Proporcjonalne naliczanie urlopu

Wymiar urlopu w pewnych okolicznościach przeliczany jest proporcjonalnie. Mowa tu w szczególności o:

1. pracownikach podejmujących pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, którzy za każdy przepracowany miesiąc zyskują do 1/12 podstawy wymiaru urlopu. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu miesiąca, gdzie niepełny miesiąc zaokrąglany jest do pełnego. Ustawodawca nie przewidział tu obowiązku zaokrąglania tego urlopu co daje możliwość udzielania go w godzinach. Nie wyklucza to jednak - na korzyść pracownika - zaokrąglenia do pełnego dnia i uniknięcia tym samym godzinowego przeliczania urlopu. Prawa do pełnego urlopu pracownik nabywa od 1 stycznia roku następnego nawet wtedy, gdy pracownik rozpoczął pracę na koniec grudnia i nie zdążył jeszcze nabyć prawa do urlopu.

Uwaga:
Chodzi tu o cały pierwszy rok pracy, a nie tylko o pierwszego pracodawcę. W przypadku zatrudnienia pracownika u kolejnego pracodawcy w pierwszym roku pracy, następny pracodawca nie bierze pod uwagę miesiąca granicznego, z którego pracownik uzyskał urlop u poprzedniego pracodawcy.

2. pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie urlop w pracy ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru. Urlop zaokrągla się górę do pełnego dnia.

3. pracownikach, którzy dokonują zmiany pracodawcy w trakcie roku. U dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wcześniej wykorzystał urlop w wyższym niż przysługującym mu wymiarze. U kolejnego pracodawcy pracownik ma także prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, ale z uwzględnieniem urlopu wykorzystanego już u wcześniejszego pracodawcy, gdyż łączny wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może być wyższy niż podstawa wymiaru obowiązująca danego pracownika.

4. trwającym dłużej niż 1 miesiąc: urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, tymczasowym aresztowaniu, odbywaniu kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Każdy kolejny miesiąc obniża w sposób proporcjonalny przysługujący pracownikowi urlop, chyba że przed początkiem wskazanej wyżej nieobecności pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa odjąć nadwyżki z urlopu z roku następnego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

W sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu w pracy, pracodawca ma obowiązek w dniu nabycia doliczyć urlop uzupełniający.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego odbywa się na podstawie podania pracownika o urlop wypoczynkowy, za zgodą pracodawcy w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo, jednak nie później niż do końca 1 kwartału roku następnego.

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór (PDF, 201 KB) >>

Na wniosek pracownika urlop może być udzielany w częściach, ale jedna z nich powinna trwać nie krócej niż 14 dni kalendarzowych, chyba że pracownik nie posiada takiej ilości urlopu.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracującymi zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Udzielanie urlopu w godzinach możliwe jest, gdy pozostały urlop jest niższy niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w tym dniu, na który urlop jest udzielony.

Przedawnienie roszczeń z tytułu zaległego urlopu następuje po upływie 3 lat.