Umowa o zakazie konkurencji

Przepisy prawa pozwalają na podpisanie z pracownikiem dodatkowej umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej czy wykonywanie pracy, bez względu na formę, na rzecz firmy prowadzącej działalność konkurencyjną. Umowa ta nie musi przybierać formy dodatkowego dokumentu, postanowienia te mogą być wpisane bezpośrednio do umowy o pracę.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Zapisy o zakazie konkurencji można podpisać z każdym pracownikiem, jednak aby zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu okresu zatrudnieniu można to zrobić tylko z pracownikiem, który posiada wyjątkowo istotne informacje, ujawnienie których może zaszkodzić pracodawcy. Umowa ta zawarta powinna być w formie pisemnej pod rygorem nieważności zawsze musi wskazywać okres na jaki została zawarta.

Realizacja umowy po okresie zatrudniania ma charakter płatny. W umowie należy określić wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, a wypłacanego przez pracodawcę. Kwota ta nie może być niższa niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed rozwiązaniem umowy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Ustawodawca dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty lub wypłaty w miesięcznych ratach.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązuje do daty wskazanej w umowie lub wcześniej, gdy pracodawca zaprzestaje wypłaty zapisanych w umowie kwot pieniężnych.