Zatrudnienie poza granicami kraju, a prawo do urlopu w Polsce.

Coraz więcej pracowników wykonujących pracę zarobkową na terenie Unii Europejskiej wraca do Polski i podejmuje pracę u krajowych pracodawców. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską pracodawca nie może dyskryminować pracowników wykonujących pracę na terenie któregoś z państw członkowskich. Na postawie Traktatu stwierdzić należy, że nieuznawanie i doliczanie stażu pracy nabytego w jednym z państw Unii Europejskiej jest przejawem dyskryminacji pośredniej w wolnym i swobodnym dostępie do zatrudnienia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Uznawanie okresów zatrudnienia poza Polską nie dotyczy tylko do krajów Unii Europejskiej. Pracodawca powinien uznawać staż pracy odbywający się na terenie każdego z państw.

Akceptowanie okresów pracy poza granicami Polski dotyczy:
  • obywateli polskich;
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE;
  • obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria).
Zaliczenie stażu pracy do obliczenia wymiaru urlopu następuje na podstawie przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Pracodawca nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów, ani pokrywania kosztów tłumaczenia.

W przepisach prawa brak jest wyszczególnienia dokumentów, które powinny być akceptowane przez pracodawcę, a które są niewłaściwe. W myśl tych zapisów pracodawca powinien uznać każdy dokument, który potwierdza zatrudnienie i wskazuje na okres pozostawania w stosunku pracy. W zależności od kraju pochodzenia do najczęściej spotykanych należą: formularz P45, formularz E301, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia, a zdaniem praktyków nawet szczegółowe referencje.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, wliczeniu podlegają okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej od 1 listopada 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą podlegają wliczeniu wyłącznie pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl