Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne studenta

Wynagrodzenie studenta do 26 roku życia, wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie polega ubezpieczeniom społecznym i pracodawca nie odprowadza z tego tytułu składek społecznych ani zdrowotnych. Osoby ze statusem studenta, ale mające 26 lat i więcej podlegają już pełnym składkom ZUS.

Studentem jest każda kształcąca się osoba na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także na studiach jednolitych z zaznaczeniem, że:
  • studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, które zakończone są uzyskaniem tytułu inżyniera lub licencjata;
  • studia drugiego stopnia to studia magisterskie zakończone zdobyciem tytułu magistra lub mu równorzędnego;
  • jednolite studia magisterskie to takie, które zakończone są uzyskaniem tytułu magistra lub mu równorzędnego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Student pierwszego roku nabywa prawa od daty immatrykulacji, czyli wpisania osoby na listę studentów i złożenia ślubowania, kończy je w dniu złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku kierunków lekarskich w dniu ostatniego egzaminu. Status studenta zostaje odebrany również w momencie skreślenia osoby z listy studentów. Powyższe zapisy dotyczą wszystkich studentów niezależnie od systemu studiów tj. dzienne, wieczorowe, zaoczne czy eksternistyczne. Nie jest również ważne czy osoba jest studentem polskiej czy zagranicznej uczelni.

W przypadku skorzystania przez studenta z urlopu od zajęć zgodnie z zasadami, które szczegółowo oznaczone są w regulaminie studiów, zachowuje on prawa studenta i w dalszym ciągu podlega przepisom szczególnym, które wyłączają obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Również w trakcie wakacji student utrzymuje swój status i wykonując zlecenie w oparciu o umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom.

W celu sprawnego funkcjonowania zalecane jest przyjęcie oświadczenia zleceniobiorcy, w którym potwierdza bycie studentem oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania, gdy status ten ulegnie zmianie.

Oświadczenie studenta do umowy zlecenia - wzór (PDF, 202 KB) >>

Jeżeli student przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, musi on opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

W momencie, gdy osoba o statucie studenta podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, podlega pełnym składkom ZUS, przestają obowiązywać przepisy szczególne.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm)
Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm)

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl