ZFŚS

Treść regulminu ZFŚS

Regulamin ZFŚS to najważniejszy po ustawie o funduszu socjalnym dokument określający zasady realizowania polityki socjalnej w firmie i sposoby wydatkowania środków pieniężnych. W związku z tym, że odgrywa on tak dużą rolę należy pamiętać, że powinien on wskazywać takie informacje jak: przepisy stanowiące podstawę prawną, wykaz osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego, zasady tworzenia funduszu, sposób gromadzenia środków, zestawienie oferowanych świadczeń. Dla przykładu, przy przyznawaniu dofinansowania wypoczynku regulamin powinien szczegółowo określać takie kwestie jak:
 • częstotliwość przyznawania świadczeń. W praktyce spotyka się możliwość dofinansowania wypoczynku raz w roku lub raz na dwa lata. Formalnie nie ma jednak przeszkód by dofinansowanie to wypłacane było częściej, na przykład dwa razy w roku. Uzależnione jest to tylko od zapisów zawartych w regulaminie i wielkości środków, którymi dysponuje pracodawca;
 • długość wypoczynku, która uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie. Najczęściej spotyka się zapisy, że wymagany jest co najmniej 14 - dniowy wypoczynek (tj, 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego). Nie koniecznie musi to oznaczać 14 - dniowy pobyt w miejscowości wypoczynkowej;
 • formę wniosków i sposób ich składania;
 • termin składania wniosku;
 • wymagane dokumenty takie jak: potwierdzenie odpowiedniej długości urlopu, zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub oświadczenia potwierdzające dochody innych członków wspólnego gospodarstwa domowego, potwierdzenie wypoczynku pracownika i/lub dziecka. Dowód ten powinien zawierać kwotę odpłatności, odbiorcę płatności, formę wypoczynku oraz imię i nazwisko osoby, której wypoczynek dotyczy;
 • wysokość dopłat w odniesieniu do dochodu (zachowanie kryteriów socjalnych).

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Przy zapomogach regulamin ZFŚS stanowić powinien w szczególności o:
 • kryteriach, według których zapomogi są przyznawane,
 • sytuacjach, w których wypłacane są zapomogi
 • częstotliwości przyznawania tej formy pomocy,
 • minimalnej i maksymalnej wysokości świadczenia,
 • terminów, kiedy zapomogi są przyznawane,
 • dokumentach niezbędnych do potwierdzenia zaistniałej sytuacji i otrzymania zapomogi;
W momencie, gdy pracodawca zdecyduje się na przyznawanie pożyczek, w regulaminie ZFŚS wskazane jest określenie:
 • zasad udzielania pożyczki z funduszu socjalnego;
 • informacji, w jakich sytuacjach przyznawana jest pożyczka;
 • terminu i trybu rozpatrywania wniosków o pożyczkę;
 • warunków pożyczki (w szczególności: oprocentowanie pożyczki, wymagalność poręczenia, ilość i wielkość rat, sposób spłaty rat, sposób postępowania w przypadku niespłacalności pożyczki, częstotliwość ubiegania się o pożyczkę, wymagana dokumentacja, zasady odraczania spłaty i umarzania niespłaconej części pożyczki czy wymagalność pożyczki przy rozwiązaniu umowy).
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na powołanie do życia tzw. Komisję Socjalną, regulamin jest miejscem, w którym należy szczegółowo określić zasady powoływania, funkcjonowania i zakres obowiązków Komisji. Integralną częścią regulaminu powinny być również załączniki niezbędne do wnioskowania o udzielenie pomocy. Ważne jest również określenie daty obowiązywania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZOBACZ TAKŻE:
Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku
Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zapomoga socjalna
Najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów ZFŚS
Rola komisji socjalnej

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: Czy możemy określić w regulaminie górną granice wieku dzieci pracowników, którym przyznajemy dofinansowanie wypoczynku?

Odpowiedź: Tak, pracodawca może określić w regulaminie, że dofinansowanie wypoczynku przyznawane jest tylko do dnia uzyskania pewnego wieku przez dziecko pracownika. Wiek ten nie może być jednak niższy niż 18 lat. Warto również pamiętać, że wypłata dofinansowania wypoczynku dziecka, które skończyło lat 18, niezależnie od formy podlega opodatkowaniu.


Pytanie: Czy w sytuacji, gdy u jednago pracodawcy pracuje oboje małżonków prawidłowy jest zapis, że świadczenia przysługują tylko jednemu z nich?

Odpowiedź: Nie, pomoc socjalna przysługuje każdemu pracownikowi, który spełnia określone w regulaminie kryteria socjalne. Nie jest więc prawidłowe ustalanie zapisów wykluczających pracownika spełniającego wskazane kryteria.


Pytanie: Czy mogę zapisać w regulaminie, że pracownicy zatrudnieni dłużej niż 1 rok mogą ubiegać się o dofinansowanie szkolenia?

Odpowiedź: Nie, zapis ten jest podwójnie nieprawidłowy. Po pierwsze nie można uzależniać przyznania świadczenia od stażu pracy, po drugie szkolenie nie jest formą pomocy socjalnej dopuszczalną przez ustawę o funduszu socjalnym.