ZFŚS

Środki ZFŚS, a upadłość pracodawcy

W przypadku upadłości pracodawcy całym majątkiem dłużnika zarządza syndyk masy upadłościowej. Jednym z wyjątków są środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgromadzone na oddzielnym rachunku bankowym, które to nie wchodzą do masy upadłości (art. 64 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). W praktyce oznacza to, że nie można ich przeznaczyć na zaspokojenie innych zobowiązań. Zgromadzone środki ZFŚS należy rozdysponowywać tylko na cele socjalne, zgodnie z wewnętrznym regulaminem ZFŚS i zasadami wskazanymi w ustawie o ZFŚS, aż do chwili ich wyczerpania.

Zgodnie z art. 64. ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze: mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego, nie wchodzi w skład masy upadłości. Składniki tego mienia oznaczy sędzia-komisarz.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W procesie upadłościowym należy również pamiętać, że to nie syndyk zarządza funduszem świadczeń socjalnych i to nie do niego należy składać wnioski. Mieniem funduszu socjalnego zarządza najczęściej upadły przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 64. ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze: mieniem, o którym mowa w ust. 1, zarządza upadły, chyba że został ustanowiony likwidator, kurator bądź przedstawiciel albo reprezentant upadłego ustanowiony na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych, wydatkując zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym funduszu środki na cele i według zasad określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostaną niewykorzystane środki funduszu socjalnego, zwiększają one Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 64. ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Wysokość przekazanej kwoty ustalana jest na podstawie zapisów bilansu.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

W momencie ogłoszenia upadłości problematyczną kwestią stają się również spłaty zaciągniętych przez pracowników pożyczek na cele mieszkaniowe. Spłat należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy firmy postawionej w stan upadłości. Wpływy te nie wchodzą w skład masy upadłościowej.

Do masy upadłościowej nie wlicza się również odsetek od środków zgromadzonych na koncie funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wpływów związanych z działalnością socjalną firmy.


ZOBACZ TAKŻE:
Kiedy można zaliczyć odpis na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodu