ZFŚS

Uprawnienia emerytów i rencistów

Jedną z wątpliwości, które pojawiają się w trakcie prowadzenia zakładowej działalności socjalnej jest określenie grupy osób uprawnionych do korzystania za świadczeń, a konkretnie uprawnień emerytów.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu należy rozumieć:

  • pracowników i ich rodziny,
  • emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny
  • oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie określającym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Zgodnie z powyższym, dowolność w określaniu kręgu osób uprawnionych do świadczeń socjalnych dotyczy jedynie osób innych niż pracownicy oraz emeryci i renciści - byli pracownicy, a także ich rodziny.

Mając to na uwadze niewłaściwe jest wykluczenie emerytów z możliwości ubiegania się o pomoc ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli chodzi o odpis na tę grupę uprawnionych należy pamiętać, że ma on jedynie charakter fakultatywny.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Ustawa o ZFŚS nie określa jednak w jaki sposób ustalić status emeryta. Wyjaśnienia tej wątpliwości szukać należy w odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 20599: ...w mojej ocenie warto przywołać orzecznictwo sądowe w tym zakresie. W uzasadnieniu do uchwały z dnia 15 listopada 1991 r., sygn. akt I PZP 56/91 (OSNC 1992/4/63), Sąd Najwyższy, analizując analogiczne, poprzednio obowiązujące regulacje w zakresie prawa emerytów do opieki socjalnej w byłym zakładzie określone w przepisach o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym, podniósł, iż omawiane przepisy kwalifikacji do kategorii osób uprawnionych do korzystania z funduszu nie wiążą bezpośrednio i wprost z faktem przejścia na emeryturę, a jedynie z takimi okolicznościami (warunkami), jak bycie emerytem i bycie pracownikiem zakładu. Jeżeli więc dana osoba była zatrudniona w określonym zakładzie i po zaprzestaniu pracy ma status emeryta, to należałoby ocenić, iż należy do kręgu osób uprawnionych u pracodawcy. Zwrot emeryt - były pracownik zakładu należy łączyć tylko z tym zakładem pracy, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do statusu emeryta. Zdaniem Sądu Najwyższego, zakładem pracy sprawującym opiekę socjalną nad emerytem, jest zawsze ten zakład, w którym emeryt był ostatni raz zatrudniony i to niezależnie od tego, czy przeszedł on z niego na emeryturę, czy też było to przejście "ponowne" ... Dodać jednocześnie należy, iż określone ustawą prawo do korzystania z Funduszu zarówno w przypadku pracowników, jak i byłych pracowników - emerytów i rencistów nie jest jednak zawsze tożsame z gwarancją otrzymania świadczeń z funduszu. O realizacji tego prawa nie przesądza bowiem posiadany status pracownika lub emeryta, ale wyłącznie ich faktyczna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna (art. 8 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczenia i należności, gdyż są zależne jedynie od potrzeb, sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wielkości środków funduszu przeznaczonych na dany rodzaj świadczeń, a także spełniania formalnych kryteriów przy ubieganiu się o świadczenia socjalne. Ze względu na występujące w praktyce zróżnicowanie sytuacji materialnej poszczególnych osób uprawnionych, świadczenia socjalne nie powinny być przyznawane w oparciu o posiadany status pracownika lub emeryta, ale w największym rozmiarze powinny trafiać do osób znajdujących się w obiektywnie najtrudniejszej sytuacji materialnej.


ZOBACZ TAKŻE:
Osoby uprawnione do funduszu socjalnego