ZFŚS

ZFŚS i związki zawodowe, czyli współpraca ze związkami zawodowymi w kwestiach zwiazanych z funduszem socjalnym

Działalność socjalna w firmie ma na celu pomoc pracownikom w formach, zasadach i kwotach zawartych w regulaminie ZFŚS. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem polityki socjalnej w firmie uzgodnione powinny być z funkcjonującą organizacją związkową.

Na mocy art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ZFŚS oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ustawy o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek uzgadniania treści zapisów wewnętrznego regulaminu ZFŚS oraz planu wydatków zaplanowanych na dany rok. Szczegółowy opis form pomocy, zasady i warunki korzystania ze środków socjalnych pracodawca zawiera w regulaminie ZFŚS oznacza to, ze każda kwestia powinna być szczegółowo omówiona z funkcjonującymi w organizacji związkami zawodowymi, aby regulamin został w pełni przez nie zaakceptowany. Podobny proces dotyczy akceptacji planów wydatków na dany rok.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Schemat współpracy ze związkami zawodowymi w kwestach związanych z ZFŚS

 • pracodawca tworzy zapisy dotyczące poszczególnych zasad i form pomocy, które łącznie tworzą regulamin ZFŚS;
 • negocjuje i uzgadnia treść zapisów z działającą w firmie organizacją związkową. W przypadku działania tylko jednych związków zawodowych w przypadku nieporozumienia pracodawca negocjuje i ustala zapisy, aż do skutku ponieważ nie może samodzielnie zaakceptować treści regulaminu. W tej kwestii ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż 1 organizacja związkowa to w przypadku braku jednoznacznego stanowiska związków w terminie 30 dni, pracodawca ustala regulamin samodzielnie, w oparciu o wnioski, wskazówki i sugestie każdej organizacji związkowej. Jeżeli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, wówczas regulamin konsultowany jest z przedstawicielem pracowników;
 • po akceptacji zatwierdza regulamin i publikuje go w sposób dostępny dla wszystkich pracowników. Do najczęściej spotykanych sposobów powiadamiania pracowników o treści regulaminu pracy zalicza się:
  • zamieszczenie treści regulaminu w intranecie;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
  • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w pomieszczeniu socjalnym, w dziale kadr;
  • formę e-mailową;
  • przesłanie tekstu regulaminu pracy listem poleconym;
  • osobiste przekazanie tekstu regulaminu pracownikom;
  • oddelegowanie obowiązku przekazania treści regulaminu na kierowników jednostek.
Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie ZFŚS nie ogranicza się tylko do ustalenia zapisów w regulaminie czy podziału środków w corocznym planie wydatków. Art. 27 ustawy o związkach zawodowych mówi, że uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podlega również przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu socjalnego. W praktyce oznacza to konieczność udziału przedstawicieli związków w okresowych spotkaniach w trakcie których przyznawane są świadczenia i określana jest jej wysokość. Mowa tu szczególnie o bezzwrotnych zapomogach, czy innych świadczeniach rzeczowych i pieniężnych, których wysokość nie wynika w sposób bezpośredni z regulaminu, lecz z indywidualnej oceny sytuacji rodzinno-materialnej pracownika. Również w tych przypadkach pracodawca musi uzgodnić wysokość wypłat ze związkami. Pracodawca nie może więc wydatkować środków tylko na podstawie opinii i propozycji powołanej Komisji Socjalnej, chyba że w jej skład wchodzą przedstawiciele związków zawodowych.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Uprawnienia związków dotyczą również prawa żądania zwrotu środków na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu. Dotyczy to sytuacji, w których działające związki zawodowe stwierdzą nieprawidłowe wydatkowanie środków np. bez uwzględnienia kryteriów socjalnych lub wydatki niezgodne z ustawą (koszty personalne obsługi funduszu, koszty szkoleń tych osób, koszty prowadzenia odrębnego rachunku czy inne koszty organizacyjne) czy wydatki nieuwzględnionych ze związkami, a także w przypadku nie przekazania środków z odpisu w ustalonych ustawą terminach. Należy więc pamiętać, że pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS do 31 maja pierwszą część odpisu, która wynosi 75% odpisu rocznego. Do końca września zobowiązani są przekazać pozostałe środki na podstawowy odpis i całość odpisów uznaniowych. Końcowej korekty dokonuje się na koniec roku kalendarzowego. W przypadku niedotrzymania wymienionych terminów związki mogą skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd pracy.

Również w przypadku rezygnacji z tworzenia funduszu w danym roku pracodawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje związków.