ZFŚS

Rozwiązanie umowy z tymczasowo aresztowanym pracownikiem

aktualizacja: 08.01.2014

Umowa o pracę zawarta z tymczasowo aresztowanym pracownikiem wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności, chyba, że nastąpiły przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W sytuacji tymczasowego aresztowania pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy. Trzymiesięczny okres liczony jest od dnia aresztowania i nieobecność ta jest nieobecnością usprawiedliwioną, prowadzącą jednak do wygaśnięcia stosunku pracy. Skutek ten następstwem przepisów prawa, a więc nie ma konieczności składania przez pracodawcę w tym zakresie oświadczenia woli.


Zatrudnienie poza granicami kraju, a prawo do urlopu w Polsce

aktualizacja: 23.12.2013

Coraz więcej pracowników wykonujących pracę zarobkową na terenie Unii Europejskiej wraca do Polski i podejmuje pracę u krajowych pracodawców. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską pracodawca nie może dyskryminować pracowników wykonujących pracę na terenie któregoś z państw członkowskich. Na postawie Traktatu stwierdzić należy, że nieuznawanie i doliczanie stażu pracy nabytego w jednym z państw Unii Europejskiej jest przejawem dyskryminacji pośredniej w wolnym i swobodnym dostępie do zatrudnienia.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Mobbing - obowiązek przeciwdziałania

aktualizacja: 29.11.2013

Mobbing to przede wszystkim uporczywe, powtarzające sie, wrogie czy agresywne nastawienie do jednostki lub grupy osób mające na celu wyeliminowanie z grupy i zmuszenie do odejścia z pracy. Mobbing zwany jest również terrorem, znęcaniem czy molestowaniem psychicznym. Czasami określenie to przybiera niepoprawną, uproszczoną wersję, jaką jest mobing.Przepisy prawa pracy nie wskazują czasu ile powinno trwać takie zachowanie, uważa się jednak, że nie może to być jednorazowe działanie.


Ewidencja czasu pracy

aktualizacja: 16.10.2013

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Poprawne, rzetelne oraz systematycznie prowadzona ewidencja jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. W ewidencji zarejestrowany powinien być zarówno podstawowy czas pracy, jak i ten wynikający ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Oznacza to, że w ewidencji rejestrowane powinny być również godziny nadliczbowe, prace wykonywane w niedzielę i święta, w porze nocnej, w dodatkowe dni wolne wynikające z harmonogramu czy dyżury pracownicze.


Praktyka studencka

aktualizacja: 11.10.2013

Coraz więcej uczniów i studentów decyduje się na odbycie praktyk zawodowych w celu zaznajomienia się z rynkiem pracy i zdobycia doświadczenia, które może zaowocować w późniejszej pracy zawodowej. Praktyki to praca dla studenta, która pozwala rozszerzyć posiadane kompetencje i umiejętności oraz umożliwia - pod okiem opiekuna - samodzielne wykonywanie zadań. W przyjęciu studenta na praktykę nie jest wymagane pośrednictwo Urzędu Pracy, czy uczelni, a pracodawca sam decyduje o przyjęciu praktykanta. Ważne jest, aby osoba ukończyła gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Telepraca

aktualizacja: 11.10.2013

Telepraca (praca zdalna, praca z domu) to każdy rodzaj pracy, który w sposób ciągły wykonywany jest poza miejscem zatrudnienia usytuowanym na terenie firmy, której wyniki przekazywane są do pracodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca dla pracownika to przede wszystkim oszczędność kosztów dojazdów i elastyczny czas pracy, dla pracodawcy to przede wszystkim oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem większej powierzchni biurowej. Umowę o telepracę zawrzeć można w każdym momencie, zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i w trakcie jej trwania (niezależnie od rodzaju umowy).


Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

aktualizacja: 15.08.2013

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracodawca odwołuje pracownika z trwającego już urlopu. Czy ma prawo to zrobić? Tak, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z rozpoczętego urlop wypoczynkowego, niezależnie od tego, gdzie pracownik przebywa. Może jednak to zrobić pod pewnymi, łącznie spełnionymi warunkami. Decyzja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego musi być uzasadniona. Odwołanie z urlopu spotykamy najczęściej w sytuacji: awarii, choroby osoby zastępującej nieobecnego pracownika, ważnego ze względów strategicznych niezaplanowanego wcześniej spotkania.


ZUS - dokumenty zgłoszeniowe

aktualizacja: 21.06.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakłada na pracodawcy obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także dokonywania zmiany danych oraz wyrejestrowania pracowników z ubezpieczeń po ustaniu stosunku pracy. Zgłoszenia i zmiany dokonywane są za pomocą dokumentów zgłoszeniowych tj. ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA. Dokumenty te przekazywane są do ZUS w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty uzyskania informacji o konieczności przesłania odpowiedniego dokumentu.