ZFŚS

Ważne terminy w ZFŚS

Aby działalność socjalna była realizowana w firmie w sposób właściwy pracodawca musi przestrzegać w roku kilku terminów bezpośrednio związanych z funduszem socjalnym. Na szczególną uwagę zasługują poniższe daty:

1 stycznia

Wielkość środków, przeznaczonych na pomoc socjalną dla pracowników ustala się na podstawie przeciętnego stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w kraju za rok poprzedni. Przeciętne zatrudnienie ustalane jest na dzień 1 stycznia każdego roku. W celu obliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym, należy sumę przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, podzielić przez 12. Zobacz także: Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS?

31 stycznia

Część pracodawców decyduje się na nietworzenie funduszu w danym roku. Pracodawcy, niefinansowani z budżetu państwa mogą za pomocą właściwych zapisów w układzie zbiorowym zdecydować, że fundusz nie będzie ustanowiony. Jeżeli układ zbiorowy nie występuje zapis o nietworzeniu funduszu wpisany powinien być w treść regulaminu wynagradzania. Zmiana ta podlega uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem załogi pracowniczej. Decyzja ta musi być przekazana do ogólnej wiadomości pracowników do 31 stycznia roku, w którym założenia polityki socjalnej nie będą realizowane.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

31 maja

Przepisy w sposób jednoznaczny określają terminy, w których pracodawca obowiązany jest wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do funduszu. W sytuacji, gdy pracodawca dysponuje środkami w odpowiedniej wysokości może na początku roku przekazać na fundusz naliczoną kwotę. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS może przekazywać środki na wyodrębniony rachunek bankowy w ratach. W terminie do 31 maja przekazuje kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu. Termin ten jest nie przekraczalny. W przypadku braku wpłaty związki zawodowe mogą zwrócić się do pracodawcy za pośrednictwem sądu pracy z żądaniem natychmiastowego przekazania należnych środków.

30 września

Pozostałą kwotę tj. brakujące 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca winien przekazać na wyodrębnione konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku. Jest to ostateczny termin na przekazanie wszystkich środków z tytułu odpisu podstawowego na pracowników pracujących w normalnych warunkach, odpisu podstawowego na pracowników młodocianych i odpisu podstawowego na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

31 grudnia

Pracodawca na koniec roku kalendarzowego dokonuje ostatecznej korekty wysokości odpisu na ZFŚS. W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku na podstawie faktycznie dokonanego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi w momencie ustalania wysokości odpisu w trakcie roku. Działania te mają na celu weryfikację czy wysokość odpisu została ustalona prawidłowo. W przypadku niedoboru lub nadmiaru środków pracodawca zobowiązany jest do korekty odpisu. W sytuacji, gdy na początku roku dokonano zbyt wysokiego odpisu pracodawca na koniec roku może wycofać nadpłaconą kwotę lub zaliczyć ją na poczet odpisów na fundusz socjalny na przyszły rok. W momencie, gdy w wyniku ponownego przeliczenia wielkości odpisu na fundusz okaże się, że w trakcie roku przekazano niewystarczającą ilość środków pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić braki poprzez przekazanie brakujących środków na wyodrębnione konto funduszu. W ewidencji księgowej korekta dokonanego odpisu na fundusz powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów w podstawowej działalności operacyjnej w korespondencji z kontem, które służy do ewidencji operacji księgowych na ZFŚS oraz korektę środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu.