ZFŚS

Wczasy, a wycieczka dziecka, czyli różnice w opodatkowaniu

Jedną z form pomocy, którą często stosują organizacje jest wypoczynek dziecka pracownika. W praktyce najczęściej jest to wyjazd z rodzicami, organizowany przez biura podróży lub kolonie czy obozy. W związku z tym, że form wypoczynku dzieci jest wiele, bardzo często dostarczają one problemów z opodatkowaniem.

Rodzaj świadczeń dla dzieci i młodzieży zwolnionych od podatku dochodowego określa art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całkowitemu zwolnieniu od podatku podlega tzw. zorganizowany wypoczynek dziecka do 18 roku życia. Wypoczynek, o którym mowa zorganizowany winien być przez podmioty prowadzące działalność w omawianym zakresie tj. biura podróży, szkoły, kluby sportowe, związki harcerskie, parafie, podmioty prowadzące działalność agroturystyczną, organizacje charytatywne, czy fundacje. Ogólnie takie jednostki, u których omawiana działalność wynika ze statutu. Wypoczynek musi przybrać formę zorganizowanych wczasów, koloni, obozów czy zimowisk i może być on połączony z nauką, rehabilitacją czy leczeniem.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami zwolnieniu podlega wypoczynek dziecka, często pojawia się problem czy wycieczki również można zwolnić od podatku. Problem ten analizowano już kilkakrotnie.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Urząd Skarbowy w Brzozowie (PD/415-6/05 z dn. 26. 10.2005 r.) w swojej interpretacji orzekł, że: „Ustawodawca w przepisach wskazał, iż o dofinansowaniu zwolnionym od podatku można mówić wtedy, gdy dziecko przebywać będzie na wypoczynku, który przybierze formę wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk. W myśl definicji zawartej w "Słowniku języka polskiego" PWN, Warszawa 1983, wypoczynek to: pozbywanie się zmęczenia, nabieranie sił zrobiwszy przerwę w pracy. Z powołanej wyżej definicji wynika zatem, że istota wypoczynku różni się od celów, które są realizowane w przypadku zorganizowania wycieczki. Według definicji słownikowej zawartej w ww. słowniku wycieczka to wędrówka piesza, wyjazd, podróż, wyprawa w celach krajoznawczych, turystycznych, o ile wczasy, kolonia, obóz czy zimowisko mają za swój podstawowy cel nabranie nowych sił przez osoby, które korzystają z wypoczynku, o tyle wycieczka za swój podstawowy cel ma zapewnienie wrażeń emocjonalnych wycieczkowiczom. Przyjmując, że wycieczkę można uznać również za formę wypoczynku, to jednak nie została ona wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 78 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w przypadku dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki dzieci i młodzieży do lat 18 brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku, ponieważ ta forma nie została wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, a formy wypoczynku zorganizowanego w tym punkcie to katalog zamknięty i nie ma tam wyszczególnionej wycieczki. Zatem dopłaty do wycieczki dla dzieci i młodzieży do lat 18 nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powyższego przepisu”.

Zwolniony może zatem być tylko wypoczynek, nie wycieczka. Zwolnienie podatkowe dofinansowania wypoczynku dziecka następuje na podstawie dowodu wpłaty, do wysokości kwoty potwierdzonej dowodem płatności. W związku z brakiem jednoznacznej definicji dowodu wpłaty uznaje się, że jest nim: faktura, rachunek, przelew bankowy, przekaz pocztowy czy dokument KP. Dowód ten powinien zawierać kwotę odpłatności, odbiorcę płatności, formę wypoczynku oraz imię i nazwisko osoby, której wypoczynek dotyczy. Ważne jest również, aby rodzaj akceptowanych przez firmę dokumentów potwierdzających płatność i wypoczynek wskazany był w obowiązującym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie to nie obowiązuje w przypadku wypoczynku dziecka zorganizowanego na własną rękę w kwaterach prywatnych.
ZOBACZ TAKŻE:
Dzieci do lat 18, jak liczyć wiek dziecka
Dofinansowanie wypoczynku dziecka
Opodatkowanie świadczeń socjalnych

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: Jeden z naszych pracowników żąda skorygowania naliczonego podatku od dofinansowania wypoczynku dziecka, twierdząc, że była to kolonia. Nie przedstawił jednak dokumentów potwierdzających ten fakt. Czy powinniśmy uznać roszczenie?

Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z opinią Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie (PPB II/415-7/) to "na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Z dowodu takiego powinno wynikać jednoznacznie kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, jaka to jest forma wypoczynku i w jakim okresie oraz kwota poniesionego wydatku".