ZFŚS

Większy odpis na żłobek lub klub dziecięcy

Wychodząc naprzeciw oczekiwań pracowników - rodziców wychowujących małe dzieci została wprowadzona ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Poza wieloma nowymi rozwiązaniami takimi jak: wprowadzenie klubów dziecięcych czy złagodzenie wymogów formalnych przy zakładaniu żłobków lub przedszkoli ustawa wprowadza również możliwość zakładania żłobków czy klubów dziecięcych przez pracodawców dla dzieci swoich pracowników. Jedną z zachęt dla tego typu inicjatyw jest możliwość zwiększenia odpisu na ten cel. Chodzi dokładnie o to, że pracodawcy, którzy przeznaczą na organizację żłobka czy klubu dziecięcego z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 % tego odpisu, będą mogli zwiększyć odpis na fundusz na każdą zatrudnioną osobę o kolejne 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, obwieszczanego przez Prezesa GUS. Działanie to uwarunkowane jest koniecznością przeznaczenia całości zwiększenia odpisu na ten właśnie cel.

Pracodawca może założyć własny żłobek czy przedszkole lub finansować koszty związane z zapisaniem dziecka do gminnego lub prywatnego żłobka lub przedszkola i klubu dziecięcego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Jak założyć żłobek dla dzieci pracowników ze środków socjalnych?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, czyli tzw. ustawa żłobkowa pozwalają pracodawcy na otworzenie żłobka w celu pomocy pracownikom w połączeniu życia prywatnego z zawodowym. Żłobek ma na celu zapewnienie uczęszczającemu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zorganizowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny malucha, odpowiedni do wieku danego dziecka. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami żłobki nie muszą już spełniać identycznych standardów jak zakłady opieki zdrowotnej. Zmiana ta miała na celu ułatwienie tworzenia żłobka oraz ograniczenie procedur i kosztów z tym związanych.

Fakultatywny odpis na żłobek

Przepisy dopuszczają opcję zwiększenia odpisu dodatkowego o 7,5% po warunkiem przeznaczenia 7,5% z odpisu podstawowego na ten cel. Zwiększenie to musi być przeznaczone na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Pracodawca może również wysokość odpisu na fundusz socjalny oraz dokonanego zwiększenia na żłobek zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Wymagania budowlane i techniczne

Zgodnie z ustawą żłobek powinien składać się z co najmniej dwóch pomieszczeń, w tym jedno pomieszczenie przygotowane w sposób umożliwiający odpoczynek dzieci oraz pomieszczenie służące do spożywania posiłków. Pomieszczenie, w którym przebywa od 3 do 5 dzieci musi mieć przynajmniej 16 m2. Na każde kolejne dziecko dodać należy 2 m2 w momencie gdy dziecko przebywa w żłobku do 5 godzin i 2,5 m2 w sytuacji gdy spędza w nim więcej czasu. Wysokość lokalu musi wynosić przynajmniej 2,5 m. Żłobek musi także uzyskać pozytywną rekomendację straży pożarnej i sanepidu.

Poza tym żłobek musi zachowywać normy określone w przepisach prawa budowlanego. Na podstawie ustawy z 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z późn. zm.). przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, a po zakończeniu konieczne jest pozyskanie końcowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W sytuacji, gdy firma zamierza zagospodarować posiadający już budynek lub jego część, musi złożyc podanie o zmianę sposobu użytkowania budynku, a w momencie, gdy konieczne jest zlecenie wykonania remontu, również konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czytaj więcej >>

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl


ZOBACZ TAKŻE:
Jak założyć żłobek dla dzieci pracowników ze środków socjalnych?
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Korekta odpisu na koniec roku

Pytania czytelników

Pytanie: Pracodawca może założyć żłobek, ale czy może finansować żłobek prowadzony przez inny podmiot?

Odpowiedź: Tak, w związku z nowelizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca może nie tylko założyć żłobek ze środków funduszu, ale także finansować w całości lub tylko w części żłobki lub przedszkola prowadzone przez inne podmioty. Przy finansowaniu tej formy pomocy również muszą być zachowane kryteria socjalne.