ZFŚS

Wysokość świadczenia urlopowego

Wysokość świadczenia urlopowego ustalana jest na podstawie wysokości odpisu podstawowego dokonywanego na fundusz socjalny.

UWAGA: W 2014 roku nie zmieni się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego. Ministerstwo Finansów zamroziło wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co w praktyce oznacza, że w tym roku pracodawca przekazuje na fundusz socjalny odpisy w takiej samej wysokości jak w 2012 r., jest to następstwem projektu zmian tzw. ustaw okołobudżetowych.

Odpis na fundusz socjalny w 2014 r.

Do wskazania kwoty dostępnych środków ważna jest znajomość wysokości odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych. Podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Ogłasza je Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Zgodnie z powyższym 18 lutego 2011 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w roku poprzednim, 2010 roku wynosiło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2917.14 zł i ta właśnie wyższa kwota brana powinna być pod uwagę przy ustalaniu wysokości odpisu.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Całkowita wysokość odpisu ustalana jest na podstawie odpisu podstawowego (obligatoryjnego) oraz zwiększenia fakultatywnego (uznaniowego).

Odpis podstawowy (obligatoryjny) w 2014 r.

Odpis podstawowy % wynagrodzenia W 2014 r.
na 1 zatrudnionego w warunkach normalnych 37,5% 1093,93 zł
na 1 zatrudnionego w warunkach szczególnych 50% 1458,57 zł
na 1 pracownika młodocianego w I roku nauki 5% 145,86 zł
na 1 pracownika młodocianego w II roku nauki 6% 175,03 zł
na 1 pracownika młodocianego w III roku nauki 7% 204,20 zł

Zwiększenie fakultatywne (nieobowiązkowe) w 2014 r.

% wynagrodzenia  W 2014 r.  
na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością* 6,25% 182,32 zł
na 1 emeryta lub rencistę zakładu 6,25% 182,32 zł
na 1 zatrudnionego przy spełnieniu art. 5 ust. 5a** 7,5% 218,79 zł

* mowa tu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
** ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, daje możliwość zwiększenia odpisu, pracodawcy który utworzy zakładowy żłobek lub dziecięcy klub, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na ten cel.

Świadczenie urlopowe

Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od wysokości odpisu i długości urlopu wypoczynkowego. Na wysokość świadczenia nie wpływa staż pracy w danej firmie, rodzaj umowy o pracę czy kryterium socjalne.

Problemem może być wskazanie wysokości świadczenia urlopowego w przypadku pracowników korzystających z urlopu w styczniu czy w pierwszych dniach lutego. Problem ten wynika z faktu, że Prezes GUS wydaje obwieszczenie około 20-tego lutego. W tym przypadku zasadne wydaje się wypłacenie świadczenia urlopowego w wysokości wypłacanej w roku poprzednim. Po ogłoszeniu potwierdzonych danych w przypadku zwiększenia średniego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego, pracodawca powinien dokonać dopłaty do świadczenia.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

1. Podstawowy odpis na fundusz w 2014 r. naliczony na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wynosi 1.093,93 zł. W związku z tym pracownik wykonujący obowiązki na podstawie umowy o pracę u pracodawcy wypłacającego świadczenie urlopowe otrzyma:

Wymiar etatu, na którym zatrudniony jest pracownik       Wysokość świadczenia urlopowego
1 etat 1.093,93 zł
0,75 etatu 820,45 zł
0,5 etatu 546,97 zł
0,25 etatu 273,48 zł

2. Odpis podstawowy w 2014 r. naliczony na jednego pracownika, który wykonuje prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) wynosi 1.458,57 zł. W związku z tym, pracownik, który świadczy pracę w tych warunkach, otrzyma świadczenie w wysokości:

Wymiar etatu, na którym zatrudniony jest pracownik       Wysokość świadczenia urlopowego
1 etat 1.458,57 zł
0,75 etatu 1.093,93 zł
0,5 etatu 729,29 zł
0,25 etatu 364,64 zł

3. Odpis podstawowy w 2014 r. na jednego pracownika młodocianego i wysokość świadczenia urlopowego uzależnione są od roku nauki takiej osoby i wynoszą:

Rok nauki zatrudnionego pracownika młodocianego       Wysokość świadczenia urlopowego
w pierwszym roku nauki 145,86 zł
w pierwszym roku nauki 175,03 zł
w pierwszym roku nauki 204,20 zł

Przy pracownikach młodocianych należy pamiętać, że wypłata świadczenia następuje w pełnej kwocie i nie jest liczona proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.