ZFŚS

Zapomoga socjalna

Zapomoga socjalna przeznaczana jest dla pracowników, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji rodzinno - materialną, a w szczególności, gdy:
 • dotknięci zostali poważnym zdarzeniem losowym;
 • borykają się z ciężką lub przewlekłą chorobą;
 • mają dzieci wymagające specjalnej opieki lekarskiej;
 • samotnie wychowują dzieci.
Zapomoga z ZFŚS ma charakter doraźny i stanowią uzupełnienie środków finansowych pracownika w przypadku zaistnienia niekorzystnej dla niego sytuacji życiowej, losowej i materialnej. Zapomogi przyznawane są najczęściej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Ogólna pula środków przeznaczonych na ten cel wskazana powinna być w corocznym planie wydatków. Szczegółowy sposób przyznawania zapomóg powinien określać wewnętrzny regulamin ZFŚS. Stanowić on powinien w szczególności o:
 • kryteriach, według których zapomogi są przyznawane,
 • częstotliwości przyznawania tej formy pomocy,
 • minimalnej i maksymalnej wysokości świadczenia,
 • terminów, kiedy zapomogi są przyznawane,
 • dokumentach niezbędnych do potwierdzenia zaistniałej sytuacji i otrzymania zapomogi.
W celu udokumentowania zaistniałej, ciężkiej sytuacji pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających sytuację, w szczególności takich jak:
 • zaświadczenia o zarobkach członków rodzin,
 • zaświadczenia o ewentualnym braku dochodów,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • protokół policyjny,
 • bieżące rachunki,
 • wykaz zaległości w płatnościach.
Wykaz dokumentów na podstawie, których przyznawana jest zapomoga zawarty powinien być w wewnętrznym regulaminie ZFŚS. Zdarza się, że pracownicy nie zgadzają się z tak wnikliwym analizowaniem ich prywatnej sytuacji i odmawiają przedstawienia odpowiedniej dokumentacji zasłaniając się ustawa o ochronie danych osobowych. Zastrzeżenia te nie są jednak właściwe, co potwierdza stanowisko SN z 8 maja 2002 r. sygn. akt I PKN 267/01, OSNP 2004/6/99, które wskazuje jednoznacznie, że pracodawca może zbierać informacje o sytuacji materialnej pracownika, jeżeli mają one służyć przyznawaniu świadczenia. Warunkiem jest jednak wspomniany wyżej fakt, że musi to być uregulowane zapisem w regulaminie ZFŚS.

Również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przyjął stanowisko, że pozyskiwanie danych jest możliwe i właściwe, gdy pozwalają na to przepisy prawa, a w omawianych kwestach ustawa o ZFŚS wymaga różnicowania pracowników pod względem sytuacji materialnej i życiowej pracownika, a co za tym idzie zgodne z przepisami jest wymaganie od pracowników żądanie potwierdzenia tej sytuacji.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Wiele firm przyznaje również zapomogi tylko na postawie oświadczenia o sytuacji złożonego przez pracownika. Z punktu widzenia prawa działanie to jest właściwe i zasadne, ale w praktyce może rodzić ryzyko nadużyć za strony pracowników.

Dostarczone dokumenty mają również wpływ na kwestie podatkowe związane z przyznanymi zapomogami.
ZOBACZ TAKŻE:
Opodatkowanie świadczeń socjalnych
Dokumentowanie sytuacji pracownika do celów socjalnych.
Uznaniowy charakter funduszu świadczeń socjalnych.

Pytania czytelników

Pytanie: Kiedy możemy zwolnić od podatku dochodowego od osób fizycznych, zapomogi wypłacane ze środków funduszu socjalnego?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Przepisy ustawy określają, że ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta zapomoga socjalna, która wypłacona jest w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.:
 • indywidualnego zdarzenia losowego - przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidzialne , niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np.: nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu,
 • klęski żywiołowej - czyli zdarzenia spowodowanego niszczycielskim działaniem sił przyrody , jak powodzie, huragany, gradobicia itp.,
 • długotrwałej choroby - czyli choroby , która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła,
 • śmierci.
- odpowiedź na podstwie postanowienia Urządu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4.12.2006 r. (DP/415-34/06)