ZFŚS

ZFŚS a staż pracy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skierowany jest do pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów zakładu i innych osób wskazanych w wewnętrznym regulaminie. Ma on na celu pomoc socjalną, czyli różnego rodzaju dofinansowania i finansowania świadczeń.

Art.8 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) mówi, że "przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu". Co rozumieć należy, że pracodawca ma obowiązek ocenić sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika i na tej podstawie odrzucić jego wniosek lub ustalić kwotę pomocy ze środków ZFŚS. Nie ma tu informacji na temat możliwości zastosowania dodatkowych kryteriów jak na przykład długość stażu pracy, ocena jakości pracy czy rodzaj umowy, a co za tym idzie dodatkowe kryteria stosowane być nie powinny. Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego, który wskazuje, że postanowienia wewnętrznego regulaminu ZFŚS muszą być zgodne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego. (wyrok SN z 20.08.2001 r. I PKN 579/00 - OSNO 2003/14/331. Przez kryterium socjalne uznaje się tylko wspomnianą w ustawie sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika. Wg nas pracodawca nie może stosować kryterium stażu pracy, a jedynie rzetelną ocenę sytuacji rodzinno - materialnej pracownika.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Należy jednak pamiętać, że pomoc i dofinansowania wypłacane są na podstawie zapisów zawartych w wewnętrznym regulaminie ZFŚS, który określa jakie świadczenia są wypłacane, jakie dokumenty są niezbędne do oceny sytuacji socjalnej pracownika, jakie kwoty przy danej sytuacji są wypłacane, co jaki czas można starać się o pomoc i inne.

Sytuacja, każdego pracownika na pewno powinna być rozpatrzona przez pracodawcę i powodem odrzucenia wniosku o zapomogę nie powinien być zbyt krótki staż pracy. Podobne stanowisko w tej sprawie zajęła również Państwowa Inspekcja Pracy
ZOBACZ TAKŻE:
Najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów ZFŚS
Uznaniowy charakter funduszu świadczeń socjalnych
Dokumenty ZFŚS, czyli jak udokumentować swoją sytuację

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika w grudniu i w pierwszym tygodniu swojej pracy złożył wniosek o zapomogę, argumentując trudną sytuacją rodzinną. Odmówiliśmy ze względu na tak krótkie zatrudnienie. Czy mogliśmy tak zrobić?

Odpowiedź: Nie, działanie to jest błędne. Każdy pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zapomogi, jeżeli taką formę pomocy przewiduje wewnętrzny regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca podejmując decyzję o przyjęciu do wypłaty lub o odrzuceniu wniosku powinien dogłębnie i szczegółowo przeanalizować sytuację pracownika w oparciu o dochód w przeliczeniu na członka rodziny, załączone dokumenty i przedstawiony opis sytuacji. Na wpływ o przyjęciu bądź odrzuceniu oraz na wysokość przyznanej pomocy nie może mieć wpływu fakt, że osoba jest nowozatrudnionym pracownikiem.


Pytanie: Czy możemy zawrzeć w regulaminie zapis, że osoby, które są zatrudnione w firmie dłużej niż 5 lat mają przyznawane świadczenia w kwocie o 30% wyższej w stosunku do krócej zatrudnionych pracowników?

Odpowiedź: Nie, zapis ten nie będzie poprawny. Należy pamiętać, że ZFŚS ma na celu pomoc uprawnionym osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej czy materialnej. Fundusz socjalny nie jest funduszem, ze środków którego premiuje się stałość zatrudnienia lub nagradza za osiągnięty staż pracy.