ZFŚS

Jak założyć żłobek dla dzieci pracowników ze środków socjalnych?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, czyli tzw. ustawa żłobkowa pozwalają pracodawcy na otworzenie żłobka w celu pomocy pracownikom w połączeniu życia prywatnego z zawodowym. Żłobek ma na celu zapewnienie uczęszczającemu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zorganizowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, odpowiedni do wieku danego dziecka.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami żłobki nie muszą już spełniać identycznych standardów jak zakłady opieki zdrowotnej. Zmiana ta miała na celu ułatwienie tworzenia żłobka oraz ograniczenie procedur i kosztów z tym związanych.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Fakultatywny odpis na żłobek

Przepisy dopuszczają opcję zwiekszenia odpisu dodatkowego o 7,5% po warunkiem przeznaczenia 7,5% z odpisu podstawowego na ten cel. Zwiększenie to musi być przeznaczone na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Pracodawca może również wysokość odpisu na fundusz socjalny oraz dokonanego zwiększenia na żłobek zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Wymagania budowlane i techniczne

Zgodnie z ustawą żłobek powinien składać się z co najmniej dwóch pomieszczeń, w tym jedno pomieszczenie przygotowane w sposób umożliwiający odpoczynek dzieci oraz pomieszczenie służące do spożywania posiłków. Pomieszczenie, w którym przebywa od 3 do 5 dzieci musi mieć przynajmniej 16 m2. Na każde kolejne dziecko dodać należy 2 m2 w momencie gdy dziecko przebywa w żłobku do 5 godzin i 2,5 m2 w sytuacji gdy spędza w nim więcej czasu. Wysokość lokalu musi wynosić przynajmniej 2,5 m. Żłobek musi także uzyskać pozytywną rekomendację straży pożarnej i sanepidu.

Poza tym żłobek musi zachowywać normy określone w przepisach prawa budowlanego. Na podstawie ustawy z 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z późn. zm.). przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, a po zakończeniu konieczne jest pozyskanie końcowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W sytuacji, gdy firma zamierza zagospodarować posiadający już budynek lub jego część, musi złożyc podanie o zmianę sposobu użytkowania budynku, a w momencie, gdy konieczne jest zlecenie wykonania remontu, również konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Żłobek założony przez firmę podlega obligatoryjnemu, płatnemu wpisowi do rejestru dostępnego w biuletynie informacji publicznej, a prowadzonego jest przez gmin. W celu uzyskania wpisu do rejestru, organizacja zmuszona jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami tj.:
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w przypadku osoby fizycznej;
 • wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.
A do wglądu:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku osoby fizycznej).
Zatwierdzenie wpisu poprzedzone jest kontrolą warunków, jakie zapewniać ma żłobek. Kontroli podlega przede wszystkim kwestia zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi. Po jej przeprowadzeniu prowadzący żłobek otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu takiego wpisu z podstawowymi danymi oraz datą i numerem wpisu do rejestru. W przypadku wykrycia nieprawidłowości i nie uwzględniania uwag żłobek może zostać wykreślony z rejestru.

Statut żłobka

Każdy żłobek funkcjonować powinien na podstawie statutu wskazującego w szczególności:
 • nazwę i miejsce zlokalizowania żłobka;
 • cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji, z wyszczególnieniem stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka;
 • szczegółowe i jasne kryteria przyjmowania dzieci do żłobka;
 • sposób ustalania wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku absencji dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.
Inny wymóg to sporządzenie regulaminu żłobka określającego takie kwestie jak: godziny otwarcia żłobka i rozkład dnia, dokumentacja warunkująca przyjęcie dziecka, wielkość wydatków na wyżywienie, sposób zgłaszania nieobecności dziecka i inne.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Opieka w żłobku

Opiekun i kierownik żłobka, musi mieć wykształcenie średnie i ukończone 280-godzinne szkolenie. Kurs ten nie jest niezbędny osobie, która ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

Opiekunem w żłobku może być również osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, położnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Dyrektorem żłobka może zostać osoba, która legitymuje sie wykształceniem wyższym i przynajmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi lub wykształcenie średnie, ale pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Do żłobka zgłoszone mogą być dzieci, które skończyły 20. tydzień życia i uczęśzczać do końca roku szkolnego, w którym ukończą 3 lata. W wsporadycznych sytuacjach okres ten może być wydłużony do końca roku szkolnego, w którym kończy 4 lata, ale tylko wtedy, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Opieka nad dzieckiem w żłobku sprawowana jest przez 10 godzin dziennie. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Natomiast w momencie, gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie skończyło roku, to pod opieką opiekuna może być maksymalnie pięcioro dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci konieczne jest zatrudnienie jednej pielęgniarki lub położnej.

Kluby dziecięce

W przypadku klubów dziecięcych spełnione muszą być powyższe warunki z tą różnicą, że klub dziecięcy może sprawować opieke nad dziećmi nie dłużej niż 5 godzin dziennie.