ZFŚS

Wzrost zatrudnienia w trakcie roku, a ZFŚS

Ustawa o ZFŚS wskazuje na potrzebę tworzenia funduszu socjalnego w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Przy stabilnym lub dużym zatrudnieniu kwestia rotacji nie jest problemem, dla wielu niejasność dotyczy firm, w których zatrudnienie waha się w granicach wskazanych przez prawo etatów.

W sytuacji, gdy pracodawca w trakcie roku zatrudnia dodatkowych pracowników, przez co zwiększa zatrudnienie do wielkości wskazanej w ustawie tj. 20 osób (w przeliczeniu na pełny etat) nie jest automatycznie zobowiązany do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3. pkt 1. ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) ważny jest stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku. Zgodnie z tym artykułem pracodawca, który w dniu wskazanym przez ustawę nie był zobowiązany do tworzenia funduszu, nie jest zobligowany do tego w trakcie roku, w którym w wyniku rekrutacji zwiększył zatrudnienie.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Analogiczna sytuacja dotyczy pracodawców, którzy w takcie roku w wyniku redukcji zatrudnienia zmniejszyli załogę do mniej niż 20 etatów. W tej sytuacji nie następuje automatyczne zaprzestanie wypłacania świadczeń, gdyż podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej decydujący jest stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia.